KSPH 71 INS 12053/2016-A-9
č.j. KSPH 71 INS 12053/2016-A-9

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 655 98 661 a Zuzana anonymizovano , narozena 29.04.1978, oba bytem Háje 120, 261 01 Háje,

o návrhu na vydání předběžného opatření soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5,

takto:

I. Omezují se účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 12053/2016 tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, umožňuje provést již nařízenou exekuci nemovitých věcí ve společném jmění dlužníků, a to: stavba (budova) Háje č.p. 120, na pozemku jiného vlastníka parc. č. 67/40. LV 465, zapsané v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Háje, katastrální území 636550 Háje u Příbramě, na LV 480, a dále nemovitých věcí dlužníka Pavla anonymizovano , a to:

-pozemek parc.č. 67/3, o výměře 3545 m2, druh pozemku: orná půda,

-pozemek parc.č. 67/40, o výměře 132 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba (budova). Háje, č.p. 120, LV 480,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj- Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Háje, katastrální území 636550 Háje u Příbramě, na LV č. 465,

nařízenou v rámci exekuce sp. zn. 156 EC 2048/2014 na den 07.06.2016 od 10:00 hod jako elektronická dražba prostřednictvím portálu elektronických dražeb na adrese www.e- drazby.cz, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl pod dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 71 INS 12053/2016 k dispozici v tomto řízení.

I I . Soud ukládá navrhovateli, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků částku 1.000,--Kč, a to v kolcích nebo na účet Krajského soudu v Praze č.ú. 6015-8729111/0710; variabilní symbol: 9711205316.

I I I . Usnesení je vykonatelné dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

1 isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dlužníci-Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 655 98 661 a Zuzana anonymizovano , narozena 29.04.1978, oba bytem Háje 120, 261 01 Háje (dále jen dlužníci ) se domáhají insolvenčním návrhem spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení doručeným zdejšímu soudu dne 19.05.2016 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Jde v pořadí o druhý společný návrh dlužníků a třetí návrh dlužníka.

Dne 25.05.2016 doručil do DS soudu JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 (dále jen navrhovatel ), návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni, insolvenční zákon, v platném a účinném zněni (dále jen IZ ).

Lustrací dlužníků v systému ISIR a listinných spisech (sp.zn. KSPH 41 INS 16902/2013 a sp.zn. KSPH 71 INS 2541/2015), spolu s tvrzenými skutečnostmi a listinnými důkazy navrhovatele ve spise založenými, má soud za prokázané, že na základě pověření vedením exekuce Okresního soudu v Příbrami ze dne 11.07.2014, č.j. 23 EXE 1907/2014-27, vede navrhovatel exekuci na majetek dlužníků pro pohledávku oprávněného-Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324 ve výši 4.189.333,10 Kč s přísl. V rámci provádění exekuce bylo rozhodnuto mimo jiné o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve společném jmění dlužníků, a to: stavba (budova) Háje č.p. 120, na pozemku jiného vlastníka parc. č. 67/40. LV 465, zapsané v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Háje, katastrální území 636550 Háje u Příbramě, na LV 480, a dále nemovitých věcí dlužníka Pavla anonymizovano , a to:

-pozemek parc.č. 67/3, o výměře 3545 m2, druh pozemku: orná půda,

-pozemek parc.č. 67/40, o výměře 132 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba (budova). Háje, č.p. 120, LV 480,

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Háje, katastrální území 636550 Háje u Příbramě, na LV č. 465 (dále jen nemovité věci dlužníků ).

V rámci provádění exekuce prodejem výše uvedených nemovitých věcí dlužníků bylo dne 29.12.2014 pod č.j. 156 EX 2048/14-52 vydáno usnesení ( dražební vyhláška), kterým byla nařízena elektronická dražba nemovitých věcí dlužníků (první dražební jednání) na 10.2.2015 od 10:00 hod s tím, že dražba se měla uskutečnit elektronicky prostřednictvím portálu elektronických dražeb na adrese www.e-drazby.cz. Dražební vyhláška č.j. 156 EX 2048/14-52 byla opravena usnesením soudního exekutora ze dne 08.01.2015, č.j. 156 EX 2048/14-56.

Dne 02.02.2015 podali dlužníci insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna téhož dne, tj. 02.02.2015. navrhovatel podal dne 03.02.2015 návrh na vydání nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 ost.2 písm b) IZ. Zdejší soud návrh na vydání nařízení předběžného opatření usnesením č.j. KSPH 71 INS 2541/2015-A-8 ze dne

2

06.02.2015 zamítl s odůvodněním, že nebyl prokázán úmysl dlužníků mařit opakovanými insolvenčními návrhy provedení exekuce, když se jednalo o první společný návrh dlužníků.

V předmětném řízení byli dlužníci vyzváni k doplnění svého návrhu o sdělení výše podnikatelských závazků a případného předložení souhlasů dotčených věřitelů s režimem oddlužení. Dlužníci na výzvu k doplnění č.j. KSPH 71 INS 2541/2015-A-10 nikterak nereagovali a návrh nedoplnili. Soud jim tedy uložil usnesením č.j. KSPH2511/2015-A-11 povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Dlužníci se proti povinnost uhradit zálohu odvolali a věc tak byla dne 28.05.2015 předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí. Následně dlužníci podáním ze dne 01.06.2015 vzali svůj insolvenční návrh v plném rozsahu zpět. Řízení bylo usnesením 2 VSPH 1514/2015-A-19 dne 25.02.2016 pravomocně skončeno.

Usnesením ze dne 06.04.2016 č.j. 156 EX 2048/14-97 rozhodl navrhovatel o opětovném nařízení prvního dražebního jednání ohledně nemovitých věcí dlužníků na den 07.06.2016 od 10:00 hod s tím, že dražba se má uskutečnit elektronicky prostřednictvím portálu elektronických dražeb na adrese www.e-drazby.cz.

Dne 19.05.2016, tedy 19 dní před konáním opětovně nařízeného prvního dražebního jednání ohledně nemovitých věcí dlužníků§ podali dlužníci insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ust.§ 82 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak (1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také: b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust.§ 109 odst.1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust.§ 109 odst.1 písm. c) věty prvé IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, který náleží, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Na základě shora uvedených skutečností a provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že v projednávané věci dlužníci opakovaným zahajováním insolvenčního řízení, zneužívají zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení.

S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14, ze dne 19.08.2013, kterým se Vrchní soud v Praze vyjádřil k aplikovatelnosti § 82 odst. 2 pism. b) IZ následovně: toto ustanovení dopadá nejen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak řádný postup v insolvenčním řízení, tak i individuální výkon práva jednotlivými věřiteli. Důvody zvláštního zřetele hodné pro vydání předběžného opatření proto i dle názoru odvolacího soudu lze spatřovat v jednání dlužníka, který opakovaným podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených exekučních řízeních

Jedinými zajištěnými věřiteli na nemovitých věcech dlužníků jsou : 1) hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, 2) Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště

3 v Příbrami a 3) Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram. zajištěným věřitelem, v jehož prospěch vázne na výše uvedených nemovitých věcech dlužníků zástavní právo s prvním pořadím je Hypoteční banka, a.s., s pohledávku ke dni podání návrhu na vydání předběžného patření, tj. ke dni 2.05.2016 ve výši 6.353.848,64 Kč. Tento věřitel zároveň vystupuje v pozici oprávněného ve výše uvedené exekuční věci. Je zde předpoklad, že provedením nařízení dražby nemovitých věcí dlužníků nedojde k poškození žádného ze zajištěných věřitelů, když výtěžek zpeněžení předmětu zajištění bude pro případ úpadku dlužníků k dispozici v rámci tohoto insolvenčního řízení.

Jelikož okolnosti případu výše popsané vedou k závěru o nepoctivém záměru dlužníků sledovaném opakovaným podáním insolvenčního návrhu, rozhodl soud o nařízení předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Navrhovateli byla uložena povinnost dle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích, v platném znění, zaplatit do 3 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků částku 1.000,--Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze ( § 204 odst.1 o.s.ř.). Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůtě k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková

4