KSPH 71 INS 11584/2015-P12-2
KSPH 71 INS 11584/2015-P12-2

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybníky 1, 263 01 Dobříš, o přihlášce P12 věřitele č. 12: COOL CREDIT, s.r.o., IČ 021 12 621, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha-Staré Město,

takto:

I. Přihláška pohledávky P12 v celkové výši 13.334,-Kč věřitele č. 12: COOL CREDIT, s.r.o., IČ 021 12 621, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha- Staré Město, s e pro opožděnost o d m í t á.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení končí.

Od ůvo d ně n í:

Věřitel č. 12: COOL CREDIT, s.r.o., IČ 021 12 621, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha-Staré Město (dále jen věřitel ), uplatnil přihláškou odeslanou dne 06.08.2015 pohledávku za v záhlaví uvedeným dlužníkem v celkové výši 13.334,-Kč.

Usnesením zdejšího soudu čj.-A-11 ze dne 4.června 2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a jeho řešení oddlužením. Věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do 30 dnů od zveřejnění usnesení o úpadku. Usnesení bylo zveřejněno dne 04.06.2015.

Podle § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci, odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

V dané věci byla v rozhodnutí o úpadku stanovena lhůta k podání přihlášek do 07.07.2015. Věřitel přihlásil u zdejšího soudu svoji pohledávku až dne 06.08.2015. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávek byla podána opožděně, soud postupoval dle shora uvedených ustanovení insolvenčního zákona a jako opožděně podanou ji odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 21.srpna 2015 Mgr. Markéta Gondíková , v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Andrea Kupková