KSPH 71 INS 11522/2014-P6-3
Č.j. KSPH 71 INS 11522/2014-P6-3

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Marian anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Františku 249, 280 02 Ovčáry, o přihlášce věřitele č. 6: LETMO SK, s.r.o., IČ 358 90 142, se sídlem Mládežnická 3757/8, 974 04 Banská Bystrica, zast.: JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 71 INS 11522/2014-P6-2 ze dne 25. září 2014, s e m ě n í tak, že výrok I. správně zní:

Přihláška č. 6 v celkové výši 307.668,-Kč věřitele č.6: LETMO SK, s.r.o., IČ 358 90 142, se sídlem Mládežnická 3757/8, 974 04 Banská Bystrica, se odmítá.

V ostatních výrocích zůstává usnesení č.j.-P6-2 ze dne 25. září 2014 beze změn.

Odůvodnění :

Věřitel č. 6: LETMO SK, s.r.o., IČ 358 90 142, se sídlem Mládežnická 3757/8, 974 04 Banská Bystrica (dále jen věřitel ), uplatnil svojí přihláškou doručenou zdejšímu soudu dne 26.08.2014 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 307.668,-Kč.

Usnesením zdejšího soudu čj.-A-9 ze dne 14.05.2014 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a rozhodnuto o řešení úpadku oddlužením. Věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Toto usnesení bylo zveřejněno dne 14.05.2014.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci, odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. O tom, soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V dané věci byla v rozhodnutí o úpadku stanovena lhůta k podání přihlášek do 13.06.2014. Věřitel přihlásil u zdejšího soudu svoji pohledávku až dne 26.08.2014. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávek byla podána opožděně, soud postupoval dle shora uvedených ustanovení insolvenčního zákona a jako opožděně podanou ji odmítl.

Jelikož došlo v usnesení o odmítnutí opožděné přihlášky k písařské chybě, je namístě užití ust. § 164 o.s.ř., dle kterého předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen věřitel.

V Praze dne 9. října 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská