KSPH 71 INS 11496/2016-A-8
č.j. KSPH 71 INS 11496/2016-A-8

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 696 32 235, bytem Chlístovice 9, 284 01 Chlístovice, o návrhu na vydání předběžného opatření soudního exekutora: JUDr. Milan Suchánek, IČ 662 48 981, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,

takto:

I. Omezují se účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 11496/2016 tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanovi Suchánkovi, IČ 662 48 981, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, se umožňuje provést již nařízenou exekuci č.j. 085 EX 8416/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu sp.zn. KSPH 71 INS 11496/2016 k dispozici v tomto řízení.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků částku 1.000,--Kč, a to v kolcích nebo na účet Krajského soudu v Praze č.ú. 6015-8729111/0710; variabilní symbol: 9711149616.

III. Usnesení je vykonatelné dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Dlužník Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 696 32 235, bytem Chlístovice 9, 284 01 Chlístovice (dále jen dlužník ) se domáhá insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným zdejšímu soudu dne 13.05.2016 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Jde v pořadí o čtvrtý návrh podaný dlužníkem.

Dne 17.05.2016 doručil do DS soudu JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor, IČ 662 48 981, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,(dále jen navrhovatel ), návrh na vydání předběžného opatření dle ust. §82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni, insolvenční zákon, v platném a účinném zněni (dále jen IZ ).

Lustrací dlužníka v systému ISIR a listinných spisech (sp.zn. KSPH 71 INS 14782/2015, sp.zn. KSPH 71 INS 27885/2015, sp.zn. KSPH 71 INS 3967/2016, sp.zn. KSPH 71 INS 11496/2016) spolu s tvrzením a listinnými důkazy navrhovatele má soud za prokázané, že 21.04.2015 vydal navrhovatel exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka zapsaných na listu vlastnictví 10074, kat. území Chlístovice, obec Chlístovice, okres Kutná Hora (dále jen nemovité věci ). . Následně rozhodl navrhovatel jako soudní exekutor o nařízení dražby nemovitých věcí, k čemuž vydal usnesení č.j. 085 EX

8416/13-52, jímž mimo jiné stanovil termín dražby nemovitých věcí na den 08.06.2015 od 10:00 hod. Důkaz: Usnesení č.j. 085 EX 8416/13-52

Dne 05.06.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh dlužníka, sp. zn. KSPH 71 INS 14782/2015. Insolvenční návrh byl usnesením ze dne 29.07.2015, č.j. KSPH 71 INS 14782/2015-A-9 odmítnut.

Dne 09.11.2015 podal dlužník nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo téhož dne zahájeno insolvenční řízení sp.zn. KSPH 71 INS 27885/2015. Insolvenční návrh byl odmítnut usnesením č.j. KSPH 71 INS 27885/2015-A-7 ze dne 13.11.2015.

Navrhovatel jako soudní exekutor poté, co účinky insolvenčního řízení pominuly, rozhodl o způsobu provedení exekuce a dne 28.12.2015 vydal usnesení č.j. EX 8416/13-142, jímž mimo jiné stanovil termín dražby nemovitých věcí na den 22.02.216 od 11:00 hod. Důkaz: Usnesení č.j. 085 EX 8416/13-142.

Dne 19.02.2016 podal dlužník v pořadí třetí insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým bylo dne 19.02.2016 zahájeno řízení sp.zn. KSPH 71 INS 3967/2016. Rovněž tento insolvenční návrh byl odmítnut. Usnesení o odmítnutí č.j. KSPH 71 INS 3967/2016-A-7 ze dne 29.02.2016 nabylo právní moci dne 30.03.2016.

Navrhovatel rozhodl o způsobu provedení exekuce a dne 17.03.2016 vydal usnesení č.j. 085 EX 8416/13-194, jímž mimo jiné stanovil termín dražby na den 16.05.2016 od 11:00 hod. Důkaz: Usnesení č.j. 085 EX 8416/13-194.

Dlužník dne 13.05.2016 podal tento, v pořadí čtvrtý, insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Účinky spojené s podáním insolvenčního návrhu nastaly dne 13.05.2016 v 11:17 hod. Jelikož i v tomto případě jde o téměř blanketní formulář bez předepsaných zákonných příloh, bude namístě postup dle ust. § 128 odst. 1 IZ.

Podle ust.§ 82 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak (1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také: b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust.§ 109 odst.1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust.§ 109 odst.1 písm. c) věty prvé IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, který náleží, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Na základě shora uvedených skutečností a provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že v projednávané věci dlužník opakovaným zahajováním insolvenčního řízení (a jejich opakovaným ukončováním v důsledku vlastního procesního zavinění), zneužívá zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení. S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013-A-14, ze dne 19.08.2013, kterým se Vrchní soud v Praze vyjádřil k aplikovatelnosti § 82 odst. 2 pism. b) IZ následovně: toto ustanovení dopadá nejen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak řádný

2 postup v insolvenčním řízení, tak i individuální výkon práva jednotlivými věřiteli. Důvody zvláštního zřetele hodné pro vydání předběžného opatření proto i dle názoru odvolacího soudu lze spatřovat v jednání dlužníka, který opakovaným podáváním insolvenčních návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračování v zahájených exekučních řízeních

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 37 INS 22435/2014, 3 VSOL 1052/2014-A-15, ze dne 21.10.2014, bylo potvrzeno usneseni Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 22435/2014-A-5, ze dne 8.9.2014, kterým tento nařídil předběžné opatření, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, a to tak, že se dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, IČO 25023217, umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 554/2014-N .

Okolnosti případu výše popsané vedou k závěru o nepoctivém záměru dlužníka sledovaném podáním insolvenčního návrhu. Dlužník se již počtvrté chová zcela totožně, kdy jeho záměrem je zmaření provedení exekuce nemovitostí dlužníka. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl soud o nařízení předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Navrhovateli byla uložena povinnost dle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích, v platném znění, zaplatit do 3 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků částku 1.000,--Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze ( § 204 odst.1 o.s.ř.). Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůtě k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 18. května 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková

3