KSPH 70 INS 8357/2016-A-15
č.j.: KSPH 70 INS 8357/2016-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , IČO 76540588, bytem Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor a Libuše anonymizovano , nar. 17.05.1985, bytem Švermova 1372/31, 266 01 Beroun, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 17. 5. 2016 č.j. KSPH 70 INS 8357/2016-A-13, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu se z r u š u j e .

Odůvodnění :

Návrhem, kterým bylo dne 11. 4. 2016 zahájeno nadepsané insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel (dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a řešení tohoto úpadku oddlužením. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly téhož dne zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku

Usnesením ze dne 17. 5. 2016 č.j.-A-13 soud insolvenční návrh odmítl, neboť žalobce nereagoval na výzvu soudu dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a neodstranil vytknuté vady insolvenčního návrhu spočívající jednak v absenci seznamu závazků a dále prohlášení manželů o majetku nebylo opatřeno úředně ověřenými podpisy.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že svůj návrh řádně doplnil. Avšak chybou skenování dokumentu nebyl zveřejněn seznam závazků, ale pouze jen prohlášení manželů o majetku.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, zrušil.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 24. května 2016 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná isir.justi ce.cz