KSPH 70 INS 8186/2017-B-53
č.j. KSPH 70 INS 8186/2017-B-53

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým o insolvenčním návrhu věřitelů: Václava anonymizovano , anonymizovano bytem Srázná 216, 267 6 Hýskov Petra anonymizovano , anonymizovano bytem Za Tratí 256, 267 06 Hýskov

a o návrhu přistoupivšího dlužník: SAVAS spol. s.r.o., IČO: 00663891 sídlem Pražská 87, 266 08 Beroun

o insolvenčním návrhu věřitelů a o insolvenčním návrhu dlužníka na povolení reorganizace takto:

I. Soud povoluje řešení úpadku dlužníka SAVAS spol. s.r.o., IČO: 00663891, sídlem Pražská 87, 266 08 Beroun reorganizací.

II. Soud schvaluje reorganizační plán předložený dlužníkem SAVAS spol. s.r.o., IČO: 00663891, sídlem Pražská 87, 266 08 Beroun, jako přílohu k přistoupení dlužníka k insolvenčnímu návrhu na zjištění jeho úpadku ze dne 17. července 2017 zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 19. července 2017.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 19.04.2017 se navrhovatelé Václav Marhoul, anonymizovano , bytem Srázná 216, 267 6 Hýskov, Petr Špinar, anonymizovano , bytem Za Tratí 256, 267 006 Hýskov (dále jen navrhovatelé) domáhali, aby soud po provedeném jednání rozhodl o zjištění úpadku a rozhodl o jeho řešení prohlášením konkursu na jeho majetek. Navrhovatelé pak podaný návrh odůvodnili tak, že na základě pracovních smluv byly zaměstnání u společnosti SAVAS spol. s.r.o. se sídlem Pražská 87, 266 08 Beroun, IČO: 00663891 (dále jen dlužník) s tím, že do podání tohoto návrhu jim nebyla vyplacena část mzdy za měsíc listopad 2016 a celá mzda za měsíc prosinec 2016 až leden 2017 a to v konkrétní výši 25.205 Kč a 38.121 Kč. Uplatněné návrhy pak osvědčovali zejména uzavřenými pracovními smlouvami, potvrzeními o zaměstnání, výplatními lístky a listinami označenými jako okamžité zrušení pracovního poměru dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

2. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-22 ze dne 1.6.2017 bylo soudem nařízeno ústní jednání ke zjištění skutečností osvědčující úpadek dlužníka. Písemným podáním ze dne 17. 7. 2017 se dlužník připojil k insolvenčnímu řízení návrhem, kterým navrhl soudu, byl zjištěn úpadek dlužníka a následně byla soudem povolena reorganizace dlužníka a to dle předloženého reorganizačního plánu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 19. 7. 2017.

3. Krajský soud v Praze ve věci rozhodl pravomocným usnesením č.j.-A- 48 ze dne 24.7.2017 ve znění usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-A- 48 tak, že byl zjištěn úpadek dlužníka SAVAS spol. s.r.o., IČO: 00663891, sídlem Pražská 87, 266 08 Beroun a byl ustanoven insolvenční správce JUDr. Jaroslav Svoboda, IČ: 71331204 se sídlem Heršpická 6, 693 00 Brno. isir.justi ce.cz

4. Jednání o návrhu na povolení reorganizace bylo soudem svoláno jednání na 08.01.2018 ve kterém dle programu jednání bylo provedeno přezkumné jednání přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení se závěry uvedeným v usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 8186/2017-38 ze dne 08.01.2018. Na schůzi věřitelů, která následovala bezprostředně po přezkumném jednání, byla insolvenčním správcem podána zpráva o jeho dosavadní činnosti a to v rozsahu písemné zprávy ze dne 22. 12. 2017, došlo ke zvolení věřitelského orgánu pro toto řízení a současně bylo rozhodováno o přijetí reorganizačního plánu dle ust. § 344/odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) a ust. § 347 IZ. Po provedením hlasování zajištěných věřitelů (skupina I) bylo soudem konstatováno, že tito věřitelé přijali předložený reorganizační plán, kdy pro přijetí se vyslovilo 87,80% z celkové jmenovité hodnoty pohledávek předložených zajištěnými věřiteli. Dále, že po provedeném hlasování nezajištěných věřitelů (skupina II.) bylo soudem konstatováno, že tito věřitelé přijali předběžný reorganizační plán ve výši 63,59% z celkové jmenovité hodnoty pohledávek předběžných přihlášených nezajištěnými věřiteli, z čehož pak vyplývá, že věřiteli byl předběžný reorganizační plán na této schůzi přijat.

5. Soud následně rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu odročil za účelem podání aktuální zprávy týkající se postupu dle ust. § 348 odst. 1 písm. c) IZ, která byla soudem doručena dne 08. 02. 2018 z kterého, vyplývá úhrada těchto pohledávek do 180 dnů od účinnosti reorganizačního plánu.

6. Skutkově pak soud věc posoudil tak, že v průběhu řízení nebyly soudem zjištěny okolnosti, které by odůvodňovali nepřijetí tohoto reorganizačního plánu a to právní a i věcná. Dále že v průběhu řízení proti navrženému reorganizačního plánu nebyla podána ze strany věřitelů žádná věcná i právní námitka s tím, že nikdo nenavrhl řešení úpadku dlužníka konkursem.

7. Právně pak soud danou věc posoudil takto:

8. Podle § 344 odst. 1 IZ není-li stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

9. Podle § 345 odst. 1 IZ o přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

10. Podle § 346 odst. 1 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odstavce 4. téhož ustanovení náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

11. Podle § 347 odst. 1 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Podle odst. 4. téhož ustanovení skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

12. Podle u§ 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

13. V rozhodované insolvenční věci insolvenční soud posoudil zjištěné a osvědčené skutečnosti podle shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona a dospěl k závěru, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení Reorganizačního plánu Dlužníka tak, jak má na mysli shora citovaný v § 348 IZ.

14. Předložený Reorganizační plán není v rozporu s insolvenčním zákonem ani jinými právními předpisy (§ 348 odst. 1 písm. a) IZ), nebyly zjištěny ani osvědčeny žádné takové skutečnosti, které by svědčily o nepoctivém záměru Dlužníka (§ 348 odst. 1 písm. b) IZ), když žádné takové skutečnosti nikdo ani netvrdil; reorganizační plán byl schválen všemi skupinami věřitelů, které určil reorganizační plán (§ 348 odst. 1 písm. c) IZ), když zde nebylo žádných námitek proti zařazení věřitelů do skupin Reorganizačního plánu.

15. Insolvenční soud tedy schválil reorganizační plán dlužníka ze dne 22. 12. 2016, neboť všechny zákonné podmínky pro takový postup byly splněny.

16. Proti výroku I. tohoto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

17. Subjektivní legitimaci k podání odvolání má jen věřitel, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ).

18. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, osobám, kterým se doručuje zvlášť, začíná běžet dne následujícího poté, co jim bylo usnesení doručeno.

19. Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci (ů 352/1 IZ).

20. Od účinnosti reorganizačního lánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem, jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu s dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají (§ 353/1 IZ).

Praha dne 27. února 2018

JUDr. Tomáš Malý samosoudce