KSPH 70 INS 6303/2015-P8-5
č.j.: KSPH 70 INS 6303/2015-P8-5

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , IČ 87845482, bytem Červený Hrádek 113, 285 04 Bečváry, o insolvenčním návrhu věřitele: Komerční banka, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a o přihlášce pohledávky do insolvenčního říze ní,

takto: Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 6303/2015-P-8-3 ze dne 6. ledna 2016 o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky č. 8 věřitele č. 4: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, ve výši 5 474,-Kč a ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení v rozsahu odpovídající částce 5 474,-Kč, se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky č. 8 věřitele č. 4: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, a to ve výši 2 000,-Kč, právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele č. 4 v tomto insolvenčním řízení v rozsahu pohledávky odpovídající částce 2 000,-Kč, neboť věřitel podal proti uvedenému usnesení včasné a důvodné odvolání, neboť podáním ze dne 29. 12. 2015 vzal věřitel č. 4 zpět svou pohledávku pouze ve výši 2 000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kd y došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 29. ledna 2016

JUDr. Tomáš Malý , v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )