KSPH 70 INS 33914/2014-B-55
Č.j.: KSPH 70 INS 33914/2014-B-55

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: BENET TECHNOLOGY s.r.o., IČ: 27318974, se sídlem Chobotecká 365, 293 01 Čejetice, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, č.j. KSPH 70 INS 33914/2014-B- 53, se ve výroku I. mění takto:

I. Soud vyslovuje s o u h l a s s tím, aby insolvenční správce vydal výtěžek ze zpeně- žení těchto věcí: hydraulický lis OLBRICH-145 t, výrobní číslo 990531, rok výroby 2000, výrobce Herbert OLBRICH GmbH Co.KG, SRN, hydraulický lis OLBRICH-12 t, rok výroby 2000, výrobce Herbert OLBRICH GmbH Co.KG, SRN (dále jen Zajištěné věci 1 ) Jeřáb mostový, výrobní číslo 11129, typ DART 7,5 t, rok výroby 2002, kladkostroj výrobní číslo 88803, výrobce DART FÖRDERTECHNIK GmbH, ABUS Kransysteme GmbH, Vertikální obráběcí centrum MCFV 1680 CONTOUR, výrobní číslo V294C0126 (dále jen Zajištěné věci 2 ) Pětiosé portálové obráběcí centrum určené pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním, FC 3500 CNC 5X, rok výroby 2012, včetně nástrojového vybavení, Obráběcí centrum, B 300 U, výrobní číslo 21590, rok výroby 2012, Obráběcí centrum, MCV 2316 FA, výrobní číslo V 305C 0106, rok výroby 2012 (dále jen Zajištěné věci 3 ) (dále dohromady také Věci ), a to a) zajištěnému věřiteli č. 39: Česká spořitelna, a.s., částku 944 136,00 Kč IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, b) zajištěnému věřiteli č. 40: BENET AUTOMOTIVE částku 6 777 578,00 Kč s.r.o., IČO: 26196891, se sídlem Mladá Boleslav- Čejetice, Chobotecká 365, PSČ 29301,

(společně dále jen Zajištění věřitelé ). isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Soud usnesením ze dne 21. března 2017 č.j.-B-53 ve výroku I. vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal výtěžek ze zpeněžení Věcí, a to zajištěnému věřiteli č. 39: Česká spořitelna, a.s. částku 944 136,00 Kč, zajištěnému věřiteli č. 40: BENET AUTOMOTIVE s.r.o. částku 1 390 533,00 Kč a zajištěnému věřiteli č. 46: IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. částku 5 387 045,00 Kč.

Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 29. 3. 2017 podal věřitel č. 40: BENET AUTOMOTIVE s.r.o. prostřednictvím svého právního zástupce odvolání proti výroku I. výše uvedeného usnesení. V odvolání uvedl, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. 12. 2016 uzavřené mezi věřitelem č. 40: BENET AUTOMOTIVE s.r.o. a věřitelem č. 46: IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. došlo k postoupení pohledávky věřitele č. 46: IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. ve výši 5 387 045,00 Kč včetně všech práv s touto pohledávkou spojených věřiteli č. 40: BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

Usnesením ze dne 9. ledna 2017 č.j.-P-47-10 soud připustil vstup nabyvatele pohledávky, tj. věřitele č. 40: BENET AUTOMOTIVE s.r.o., na místo věřitele č. 46: IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Předmětný výtěžek zpeněžení ve výši 5 387 045,00 Kč tak měl být vydán věřiteli č. 40 BENET AUTOMOTIVE s.r.o..

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen insolvenční zákon), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud se podaným odvoláním důkladně zabýval a dospěl k závěru, že je opodstatněné. Soud skutečně pochybil, když při svém rozhodování opominul skutečnost, že došlo k postoupení pohledávky, a Zajištěné věci 3 tak již nesloužily k zajištění pohledávek věřitele č. 46: IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., nýbrž k zajištění pohledávek věřitele č. 40 BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Z uvedeného důvodu rozhodl insolvenční soud, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a výrok I. napadeného usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 31. března 2017 JUDr. Tomáš Malý, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Antušková