KSPH 70 INS 29736/2015-B-2
KSPH 70 INS 29736/2015-B-2

US NESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka Dušana anonymizovano , anonymizovano Bartolomějská 220/9 248 01 Kutná Hora, právně zastoupen Mgr. Janem Altem, advokátem se sídlem Havlíčkovo náměstí 512 284 01 Kutná Hora v rámci insolvenčního řízení o návrhu na povolení oddlužení, o návrhu na vydání předběžného opatření

Takto:

Návrh na vydání předběžného opatření v insolvenčního řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 29736/2015 ze dne 12. ledna 2016 kterým mělo být uloženo zaměstnavateli dlužníka spol. PRO-DOMA, SE Budčická 1479 190 00 Praha 9-Újezd nad Lesy, IČ 24235920 aby z prostředků stržených ze mzdy dlužníka hradil až do rozhodnutí kterým bude schváleno z oddlužení běžné výživné Denise Vackové ve výši 2.500 Kč měsíčně synovi Lukášovi Vackovi ve výši 2.000 Kč měsíčně se zamítá.

Odůvodnění :

Návrhem ze dne 12.1.2016 se dlužník Dušan Vacek , anonymizovano Bartolomějská 220/9 248 01 Kutná Hora ( dále jen dlužník ) domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byĺo uloženo jeho zaměstnavateli, aby z jeho stržených prostředků ze mzdy hradil až do rozhodnutí, kterým bude schváleno oddlužení běžné měsíční výživné dětem dlužníka ve výši 2.500 Kč a 2.000 Kč. Podaný návrh pak odůvodňoval tak, že k jeho návrhu zdejší soud povolil usnesením č.j.-A-11 ze dne 18.12.2015 povolil řešení jeho úpadku oddlužením s tím, že v tomto řízení je nařízené přezkumné jednání a chůze věřitelů na 30.3.2016. Dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 14.1.2010 č.j. 21 Pa a NC 170/2009, 42 P 439/200-70 mu byla uložena vyživovací povinnost k jeho nezletilým dětem a to ve výši 2.500 Kč a 2.000 Kč měsíčně které bylo vymáháno exekučně JUDr. Monikou Elfmarkovou soudní exekutorkou exekutorského úřadu Praha 4, která v rámci exekuce postihla mzdu u zaměstnavatele dlužníka a kdy zaměstnavatel dlužníka i nadále prováděl srážky ze mzdy, které však deponuje u sebe tak, že z příjmů 16.619 Kč za měsíc Prosince 2015 dostává pouze částka 8.862 Kč a zůstatek ve výši 7.757 Kč je nyní deponován u zaměstnavatele dlužníka. Z částky cca 8.862 Kč musí dlužník nést své životní náklady, nyní rovněž hradit zálohu na odměnu a náklady insolvenčního správce. Pokud by měl z této částky hradit rovněž běžné výživné ve výši 4.500 Kč, zůstalo by mu na živobytí toliko 3.273 Kč měsíčně. Přezkumné jednání, které bude schvalovat způsob oddlužení dlužníka je nařízeno na 30.3.2016. Teprve po něm může dlužník prostředky stržené ze mzdy a deponované u zaměstnavatele poskytnout na výživu svých dětí. Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření.

Dlužník si je vědom své vyživovací povinnosti i k oběma dětem a má zájem jim výživné poskytovat i v mezidobí mezi zjištěním úpadku a přezkumným jednání. Sám zákon klade pohledávky z výživného na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, domnívá se proto, že je zde dán důvod hodný zvláštního zřetele. Ostatně dle ustanovení § 229 odst. písm. e) má od povolení oddlužení dispoziční právo s majetkovou podstatou dlužník. Na základě výše uvedených pak navrhuje, aby soud vydal shora již uvedené předběžné opatření. Při posuzování oprávněnosti podaného návrhu na vydání předběžného opatření soud vycházel z těchto nesporných skutečností. K návrhu dlužníka rozhodl Krajský soud v Praze pravomocným usnesením č.j. KSPH 70 INS 29736/2015-A-11 ze dne 18.12.2015 tak, že zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením , ustanovil ins. správce a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 30.3.2016. Z rozsudku Okresního soudu v Kolíně č.j. 21 Pa Nc 170/2009, 42 P 439/2000-70 ze dne 14.1.2010 soud zjistil, že dlužník byl zavázán hradit vyživovací povinnost k dceři Denise Vackové ve výši 2.500 Kč měsíčně a k synovi Lukášovi Vackovi ve výši 2.000 Kč Z podání JUDr. Moniky Elfmarkové soudní exekutorky ze dne 3.7.2015 ve věci nařízené exekuce ve věci č.j.115 EX 78/06/084 (oprávněný 1) Denisa Vacková a 2) Lukáš Vacek ) povinného dlužníka , že ten běžné výživné dle sdělení matky oprávněných výživné hradí a že dlužné částky povinného k tomuto dni na výživném činí 168.440 Kč. Z podání samotného dlužníka pak soud zjistil, že tento je zaměstnán u společnosti PRO-DOMA, SE , IČ 24235920 kde v měsíci Prosinec 215 měl čistý příjem 16.619 Kč, kdy z této částky deponoval částku 7.757 Kč , přičemž v souladu s insolvenčním zákonem deponuje zabavitelné částky do doby rozhodnutí o případném nechválení oddlužení nebo o rozhodnutí a způsobu oddlužení na schůzi věřitelů. Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v ins. řízení může ins. soud i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření , které by ins. soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ust. § 7 odst. 1 ins. zákona nestanoví-li ins. zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá ins. řízení, použijí se pro ins. řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních: ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však požijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ist. § 229 odst. 3 písm. e) insolvenčního zákona nestanoví-li tento jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními dlužník v době od povolení oddlužení. Dle ust. § 169 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona pohledávkami postaveným na naroveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou i pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a dle ust. § 169 odst. 2 IZ se tyto pohledávky se uspokojující v plné výši kdykoliv v plné výši po rozhodnutí o úpadku. Dle ust. § 305 odst. 2 insolvenčního zákona nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek, které se uspokojují kdykoliv v průběhu konkursního řízení v rozsahu § 167 a § 298, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje ins. správce. Dle ust. § 409 odst. 2 insolvenčního zákona dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně tohoto majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním 2 splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení. Dle ust. § 405 insolvenčního zákona insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovali zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a v takovém to případě soud současně rozhodne a způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. V tomto případě bylo soudem usnesením č.j.-A-11 ze dne 18.12.2015 rozhodnuto o úpadku dlužníka, bylo povoleno jeho oddlužení a byla na 30.3.2016 nařízeno přezkumné jednání a schůzi věřitelů na které bude rozhodnuto o způsobu a formě oddlužení po kompletaci všech přihlášených pohledávek věřitelů, kteří se mohou přihlásit ve lhůtě 30 dnů od povolení oddlužení, na základě stanoviska insolvenčního správce a to jednotlivými věřiteli, případně insolvenčním soudem. Na této schůzi rovněž může být rozhodnuto o neschválení oddlužení dlužníka. Soud za dané situace, kdy existuje i možnost řešit úpadek dlužníka ve smyslu ust. § 405 insolvenčního zákona konkursem ve spojení s ust. 305 insolvenčního zákona, kdy se oproti ust. § 229 odst. 3 písm. e) insolvenčního zákona je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičním oprávněním dlužník v době od povolení oddlužení s odkazem na znění ust. § 305 odst. 2 insolvenčního zákonu by bylo nutné uspokojit nejdřív odměnu a hotové výdaje ins. správce soud považuje podaný návrh na vydání předběžného opatření a to i s ohledem na datum soudem nařízené schůze věřitelů za předčasný a proto soud rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. K tomuto soud jistě dodává, že v případě řešení úpadku dlužníka ve formě oddlužení splátkovým kalendářem bude dlužník moci doplatit dlužnou částku na výživném od povolení oddlužení s odvoláním na již ustanovené ust. § 229 odst. 3 písm. c) insolvenčního zákona, kdy vůli hradit výživné sám uvádí i v návrhu na vydání předběžného opatření. Soud rovněž přihlédl i ke skutečnostem, že výživné je hrazeno až na základě nařízené exekuce tedy nikoliv dobrovolně a že ke dni 3.7.2015 dlužník na výživném dlužil částku 168.440 Kč jak vyplývá ze sdělení soudního exekutora JUDr. Moniky Elfmarkové ze dne 3.7.2015.Pokud jde o prováděné srážek ze mzdy dlužníka jeho zaměstnavatelem a jejich deponování na účtu zaměstnavatele, tento postup není v rozporu se zákonem.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§57 odst. 1 a 3 o.s.ř.) Podání učiněné telefaxem, nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.)

3

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení ( § 74 odst. 2 insolvenčního zákona)

V Praze dne 19. ledna 2016 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora

4