KSPH 70 INS 28082/2014-A-10
KSPH 70 INS 28082/2014-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníků: Jan anonymizovano , anonymizovano a Eva anonymizovano , anonymizovano , IČ 65255429, oba bytem Hornická 312, 273 03, Stochov,

o insolvenčním návrhu dlužníků

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. října 2014, č.j. KSPH 70 INS 28082/2014-A-7, se mění tak, že insolvenční řízení ve věci dlužníků: Jan anonymizovano , anonymizovano a Eva anonymizovano , anonymizovano , IČ 65255429, oba bytem Hornická 312, 273 03, Stochov, s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění :

Insolvenční navrhovatelé (dlužníci) se insolvenčním návrhem, který došel soudu dne 16. 10. 2014, domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníků a řešení tohoto úpadku oddlužením.

Usnesením ze dne 21. října 2014, č.j.-A-7 insolvenční soud rozhodl, že se řízení o insolvenčním návrhu dlužníka zastavuje z důvodu překážky věci zahájené, kdy insolvenční soud vlastním šetřením zjistil, že dne 22.9. 2014 již bylo pod sp.zn. KSPH 70 INS 25689/2014 na základě insolvenčního návrhu dlužníků zahájeno insolvenční řízení o úpadku dlužníků. Dne 24.9.2014 bylo insolvenčním soudem v uvedené věci rozhodnuto usnesením č.j. KSPH 70 INS 25689/2014-A-7 o odmítnutí insolvenčního návrhu, které však, ke dni podání insolvenčního návrhu sp.zn.nenabylo právní moci.

Následně však soud zjistil, že dlužníci doručili soudu podání ze dne 14. 10. 2014, jímž se vzdali práva na odvolání a usnesení č.j. KSPH 70 INS 25689/2014-A-7 tak nabylo právní moci již dne 8. 10. 2014.

Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPH 70 INS 25689/2014 bylo dne 8. 10. 2014 pravomocně skončeno, a odpadla proto překážka jiného zahájeného řízení ve smyslu ust. § 83 o.s.ř. 1, soud podle ust. § 95 insolvenčního zákona 2 rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené rozhodnutí změnil.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 2 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 24. listopadu 2014

JUDr. Tomáš Malý, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová

3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )