KSPH 70 INS 19591/2015-B-1
č.j.: KSPH 70 INS 19591/2015-B-1

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 66328322, bytem náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh JUDr. Ing. Petra Kučery, soudního exekutora Exekutorského úřadu Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, ze dne 19. 8. 2015 na vydání předběžného opaření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona 1, a to tak že JUDr. Ing. Petru Kučerovi se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp.zn. 150 EX 3432/12, s e z a m í t á .

II. JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor Exekutorského úřadu Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, je povinen zaplatit České republice- Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to na bankovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 9701959115, a to do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

Odůvodnění:

Dne 19. 8. 2015 byl soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření JUDr. Ing. Petra Kučery, soudního exekutora Exekutorského úřadu Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno (dále jen Navrhovatel ). Navrhovatel se domáhal nařízení předběžného opaření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že JUDr. Ing. Petru Kučerovi se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp.zn. 150 EX 3432/12 (dále jen Návrh ).

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) -pokračování-sp. zn.:

Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Podle odst. 2 písm. b) citovaného ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z výše citovaného ustanovení tedy plyne, že Navrhovatelem požadované předběžné opatření lze vydat pouze do rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníků. V daném případě však byl usnesením č.j.-A-10 ze dne 18. 8. 2015 zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenční soud se proto Návrhem věcně nezabýval, když již z procesních důvodů mu nelze vyhovět a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Nad rámec uvedeného soud považuje za potřebné zmínit, že i kdyby nebylo citovaného usnesení o úpadku dlužníků, nebylo by lze Návrhu vyhovět. Insolvenční návrh byl tentokrát podán bezvadný (čehož důkazem je bez předchozích výzev soudu zjištěný úpadek dlužníka), a nelze tak dlužníkovi podsouvat jeho nečestné úmysly. Současně nelze bez dalšího na tyto úmysly usuzovat ze skutečnosti, že byl insolvenční návrh podán v době bezprostředně předcházející konání exekutorské dražby. Bylo-li by to (bez dalšího) možné, bylo by to jistě jako obecné pravidlo uvedeno v zákoně. Pokud to jako obecné pravidlo uvedeno není, je třeba zkoumané jednání posuzovat vždy v souhrnu se všemi dalšími skutečnostmi, ale Navrhovatel žádné další skutečnosti, způsobilé vést k nařízení navrhovaného předběžného opatření, neuvedl.

Je sice pravdou, že dlužník již insolvenční návrh podal, a to dvakrát, a tyto návrhy byly soudem odmítnuty, ale dlužník vzal zjevně poučení z usnesení o odmítnutí návrhu za své a tento nový návrh již podal bez vad.

Navrhovateli lze tak dát za pravdu jen potud, že dlužník se (zřejmě) snažil vyhnout exekučnímu (individuálnímu) řešení jeho úpadkové situace. Taková (zákonem umožněná) skutečnost však nemůže být důvodem pro vyhovění Návrhu. Dlužník se tím nevyhnul zpeněžení svých nemovitých věcí, jen toto zpeněžení podřídil režimu insolvenčního řízení.

Podle položky č. 5 Sazebníku soudních poplatků 2 se za jeden návrh na nařízení před-běžného opatření platí částka 1.000,-Kč. Z uvedeného důvodu soudu Navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek v této výši (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posled- ního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným

2 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1.9.2011 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) -pokračování-sp. zn.:

podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 20. srpna 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná