KSPH 70 INS 18513/2014-A-11
č.j. KSPH 70 INS 18513/2014-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým, v insolvenční věci dlužníka: Marie Kvasničková, nar. 17. 10. 1945, bytem Svojšice 22, 262 72 Svojšice,

o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh JUDr. Víta Novozámského, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Brno-město, IČ: 18146937, se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno, ze dne 8. 7. 2014, na vydání předběžného opatření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že se JUDr. Vítovi Novozámskému umožní provést exekuci prodejem nemovitých věcí zapsaných na LV č. 89, katastrální území Svojšice vedenou pod sp.zn. 56 EX 6829/12, s e z a m í t á .

II. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor, Exekutorského úřadu Brno-město, IČ: 18146937, se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno, je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to na bankovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 9701851314, a to do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání.

Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

Odůvodnění:

Dne 8. 7. 2014 byl Krajskému soudu v Českých Budějovicích doručen návrh na vydání předběžného opatření JUDr. Víta Novozámského, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Brno-město, IČ: 18146937, se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno (dále jen Navrhovatel ). Navrhovatel se domáhal nařízení předběžného opaření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že se JUDr. Vítovi Novozámskému umožní provést exekuci prodejem nemovitých věcí zapsaných na LV č. 89, katastrální území Svojšice vedenou pod sp.zn. 56 EX 6829/12 (dále jen Návrh ).

Krajský soud v Českých Budějovicích dle úředního záznamu ze dne 16. 7. 2014 o Návrhu nerozhodl s ohledem vydání usnesení č.j. KSCB 28 INS 18513/2014-A-4 ze dne 8. 7. 2014, kterým vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Praze (výrok II.). Spis byl Krajskému soudu v Praze postoupen dne 18. 8. 2014.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle odst. 2 písm. b) citovaného ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z výše citovaného ustanovení tedy plyne, že Navrhovatelem požadované předběžné opatření lze vydat pouze do rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka. V daném případě však byl usnesením č.j.-A-10 ze dne 20. 8. 2014 zjištěn úpadek dlužníka.

Insolvenční soud se proto Návrhem věcně nezabýval, když již z procesních důvodů mu nelze vyhovět a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Nad rámec uvedeného soud považuje za potřebné zmínit, že i kdyby nebylo citovaného usnesení o úpadku dlužníka, nebylo dle jeho názoru možné Návrhu vyhovět. První insolvenční návrh dlužníka byl podán bezvadný (soud zjistil úpadek dlužníka bez nutnosti vydat výzvu k opravě či doplnění návrhu), a nelze tak dovozovat nečestné úmysly dlužníka. Tyto úmysly nelze bez dalšího dle názoru soudu usuzovat ani ze skutečnosti, že byl insolvenční návrh podán 3 dny přede dnem konání exekutorské dražby. Bylo-li by to (bez dalšího) možné, bylo by to jistě jako obecné pravidlo uvedeno v zákoně. Pokud to jako obecné pravidlo uvedeno není, je třeba zkoumané jednání posuzovat vždy v souhrnu se všemi dalšími skutečnostmi, ale Navrhovatel žádné další skutečnosti, způsobilé vést k nařízení navrhovaného předběžného opatření, neuvedl.

Podle položky č. 5 Sazebníku soudních poplatků činí poplatek za návrh na nařízení předběžného 1.000,-Kč. Z uvedeného důvodu soud Navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek v této výši (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.3). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 21. srpna 2014 JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová