KSPH 70 INS 17912/2015-P-6
č.j. : KSPH 70 INS 17912/2015-P-6-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Věšín 236, 262 43 Věšín o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení

takto :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 7.12.2015 č.j. KSPH 70 INS 17912/2015-P-6-2, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele č. 6: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a kterým byla ukončena účast tohoto věřitele, se mění tak, že přihláška věřitele č. 6: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, se neodmítá a účast tohoto věřitele nekončí.

Odůvodnění :

Přihláškou ze dne 2.11.2015 přihlásil věřitel č. 6: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, svou pohledávku za dlužníkem ve výši 32 295,-Kč. Lhůta k přihlášení pohledávek činí 30 dnů (§ 136 odst. 4 insolvenčního zákona). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř. ). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí. Účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají až dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (§ 173 odst. 4 insolvenčního zákona).

V daném případě konec této lhůty připadl na sobotu a tudíž věřitel správně postupoval, když svou pohledávku přihlásil v nejbližším pracovním dnu, tedy v pondělí 2.11.2015. Přihláška pohledávky věřitele č. 6: E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201 je přihlášena ve lhůtě a je nutno ji zařadit na přezkumné jednání, které se bude konat 23.12.2015.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaného ustanovení § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení změnil.

Poučení : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. prosince 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná