KSPH 70 INS 11580/2015-B-9
č.j. : KSPH 70 INS 11580/2015-B-9

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudem JUDr. Tomášem malým v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , byte m Družstevní 875, 294 01, Bakov nad Jizerou, o schválení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.: KSPH 70 INS 11580/2015-B-7, ze dne 14.1.2016 se ve výroku III. a V. mění takto:

III. Soud u k l á d á insolvenčnímu správci, aby: a) po obdržení peněžních prostředků od obou zaměstnavatelů dlužníka uvedených ve výroku V. provedl výpočet nezabavitelné částky v souladu s ust. § 398 od st. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), a tuto nezabavitelnou částku vyplatil bezodkladně dlužníku, b) si z částky, která bude dlužníkovi sražena z příjmů, vyplatil za ka žd ý započa tý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení částku 900,-Kč spolu s příslušnou sazbou DPH, v době vydání tohoto rozhodnutí ve výši 21%, tedy celkem částku 1.089,-Kč 1a zbývající částku aby vyplatil nezajištěným věř ite lům způsobem a v poměru dle výroku II. tohoto usnesení, c) pravidelně prováděl kontrolu plnění oddlužení, a dále aby v pravidelných intervalec h jedenkrát ročně podával soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníkem a

V. Plátci dlužníkova příjmu 1) a 2) podle výroku IV. soud přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí zasílal celý čistý příjem dlužníka v pravidelných termínech výplaty na bankovní účet insolvenčního správce č.: . 2111907923/2700, a to bez zřetele k to mu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci

Odůvodnění :

Při vyhotovení usnesení zdejšího soudu č.j.:-B-7, ze dne 14.1.2015 bylo ve výroku III. a ve výroku V. uvedeno:

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby: a) si z částky, která bude dlužníkovi sražena z příjmů, vyplatil za každ ý započa tý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení částku 900,-Kč, spolu s příslušnou sazbou DPH, v době vydání tohoto rozhodnutí ve výši 21%, tedy

celkem částku 1.089,-Kč a zbývající částku aby vyplatil nezajiš tě ným věřitelům způsobem a v poměru dle výroku II. tohoto usnesení, b) pravidelně prováděl kontrolu plnění oddlužení, a dále aby v pravidelnýc h intervalech jedenkrát ročně podával soudu zprávu o plnění oddluže ní dlužníkem a

V. Plátci dlužníkova příjmu 1) podle výroku IV. soud přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí provedl výpočet nezabavitelné částky z obou dlužníkových příjmů v soulad u s ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona a ust. § 297, 298 o.s.ř., a tuto nezabavitelnou částku sníženou o částku vyplacenou plátcem příjmu 2) přímo dlužníkovi, vyplácel dlužníku, zbytek nechť zasílá insolvenčnímu správci na bankovní účet č. 2111907923/2700.

Plátci dlužníkova příjmu 2) podle výroku IV. soud přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí zasílal celý čistý příjem dlužníka v pravidelných termínech výplaty přímo dlužníkovi a informoval plátce příjmu 1) dlužníka podle výroku IV. o výši každého jím vypláceného dlužníkova příjmu za účelem výpočtu nezabavitelné částky v souladu s ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) a ust. § 297, 298 o.s.ř., a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Z důvodu žádosti zaměstnavatele č.1) došlé na soud dne 28.1.2016 (č.l.B-8) byla provedena změna tak, jak je uvedena ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání.

Odvolání se podává ve dvou stejnopisech do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.)..

V Praze dne 1. února 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná