KSPH 70 INS 10921/2014-B-2
č.j.: KSPH 70 INS 10921/2014-B-2

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci navrhovatele: Rivona s.r.o., IČO: 28190963, se sídlem Útulná 507/15, 108 00 Praha 10, dále jen navrhovatel A), navrhovatel Dillard, a.s. IČO: 26027917, se sídlem Nad Turbovou 1181/36, 150 00 Praha 5, právně zastoupen: Mgr. Marek Hoskovec, advokát, se sídlem Hybernská 20, Praha 1, dále jen navrhovatel B) a navrhovatel RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město, právně zastoupen: Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M. advokát, se sídlem Vladislavova 17, 110 00, Praha 1, dále jen navrhovatel C) na zjištění úpadku dlužníka Inovační technologické centrum-VÚK, a.s., IČO: 46357050, se sídlem Panenské Břežany 167, 250 70 Panenské Břežany, právně zastoupen: Mgr. Marek Gocman, advokát, Advokátní kancelář Jünger, Gocman a Kopřiva, se sídlem ul. 28. října 219/438, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým ukládá dlužníku Inovační technologické centrum-VÚK, a.s., IČO: 46357050, se sídlem Panenské Břežany 167, 250 70 Panenské Břežany, aby nakládal s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem insolvenčního správce Insolvenční správci, v.o.s. IČO: 22800085, se sídlem Dělnická 27, 434 01 Most, provozovna Švermova 383/3, 273 43 Buštěhrad.

II. Ke všem právním jednáním dlužníka, týkající se podniku dlužníka je třeba předchozího souhlasu insolvenčního správce Insolvenční správci, v.o.s. IČO: 22800085, se sídlem Dělnická 27, 434 01 Most, provozovna Švermova 383/3, 273 43 Buštěhrad.

III. Osobám, které mají plnit dlužníkovi, se přikazuje, aby nadále neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale na účet majetkové podstaty dlužníka číslo: 5060015354/5500.

IV. Účinky předběžného opatření nastávají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

O d ů v o d n ě n í:

V dané věci byl insolvenčním navrhovatelem A) (věřitelem) dne 17. 4. 2014 podán insolvenční návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 18. 4. 2014 zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.

Usnesením ze dne 6. 10. 2014, č.j.:-A-32, byl zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Insolvenční správci, v.o.s. IČO: 22800085, se sídlem Dělnická 27, 434 01 Most, provozovna Švermova 383/3, 273 43 Buštěhrad.

Dne 2. 9. 2014 podal věřitel RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město (navrhovatel C), návrh na vydání předběžného opatření, který byl usnesením ze dne 3. 9. 2014, č.j. KSPH 70 INS 10921/2014-A-28, zamítnut, a to z toho důvodu, že navrhovatel C) nedostatečně osvědčil důvodnou obavu, že hrozí změny v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Návrh obsahoval pouze nijak nepodložené úvahy navrhovatele C), a nebyly tak splněny podmínky pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Dne 28. 11. 2014 podal návrh na vydání předběžného opatření insolvenční správce, který odůvodnil tím, že z dosavadní činnosti insolvenčního správce vyplývá, že dlužník nakládá s majetkem náležejícím do majetkové podstaty způsobem znamenajícím podstatné změny ve skladbě, využití a určení majetku a jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Dlužník řádně neinformuje o jeho majetkové situaci, řádně nespolupracuje a nekomunikuje s insolvenčním správcem. Insolvenční správce vyslovil podezření, že by mohlo docházet k nejasným majetkově právním vztahům se zjevně koncernovou společností Office Chodov a.s., IČO: 24201278, se sídlem Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha.

Insolvenční správce dále uvedl, že nemovité věci, které jsou dle informací uvedených v katastru nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, nejsou hlídány, a jsou tak vystaveny nebezpečí vzniku škody. Správce rovněž upozornil podáním ze dne 26. 11. 2014 na neúčinný úkon dlužníka, když tento převedl ke dni 11. 4. 2013 akcie společnosti VÚK Praha, a.s. (nyní výše uvedená společnost Office Chodov a.s., IČO: 24201278, se sídlem Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha), v níž byl jediným akcionářem na třetí osoby.

Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona 1 předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2

Podle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Dle ust. § 229 odst. 3 insolvenčního zákona je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, nestanoví-li insolvenční zákon jinak,

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku, b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu, d) dlužník v době od povolení reorganizace a e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Dle výše uvedeného vyplývá, že v případě, kdy nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka, je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Je tedy namístě vydat předběžné opatření dle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona i po vydání rozhodnutí o úpadku, je-li nutné zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů.

Ustanovení § 111 insolvenčního zákona upravuje dispoziční právo dlužníka k majetku, který by mohl potenciálně sloužit k uspokojení věřitelů, a výslovně stanoví, že právní úkony, které by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné. V daném případě však lze souhlasit s názorem insolvenčního správce, kdy v rámci zásady rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení podle ust. § 5 insolvenčního zákona je žádoucí předcházet odpůrčím žalobám.

Jak uvedl soud již v předchozím zamítavém usnesení o návrhu na vydání předběžného opatření, k aplikaci § 113 insolvenčního zákona se vyjádřil i Vrchní soud v Praze např. v usnesení ze dne 9. 2. 2012, č.j. 1 VSPH 36/2012-A-21, v němž uvedl, že ust. § 113 insolvenčního zákona se použije tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z § 111 odst. 1 téhož zákona dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude. Insolvenční soud má za to, že tvrzení a závěry insolvenčního správce, k nimž dospěl v rámci výkonu své funkce, a fakt, že již jednou bylo rozhodováno o návrhu na vydání předběžného opatření stejného obsahu, je dostatečně osvědčena důvodná obava, že dlužník nebude respektovat omezení uložená mu insolvenčním zákonem. 3

Soud zároveň připomíná, že je nařízeno přezkumné jednání na den 7. 1. 2015. Tentýž den se bude konat i schůze věřitelů, na jejímž programu je i projednání a hlasování o způsobu řešení úpadku dlužníka. Omezení způsobené tímto předběžným opatřením tak v případě, kdy bude rozhodnuto o jiném způsobu řešení úpadku nežli konkursem, potrvá po nepříliš dlouhou dobu, a nezpůsobí tak dlužníku podstatnou újmu.

S ohledem na vše výše uvedené soud rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích I. až IV tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.3). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 2. prosince 2014

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Irena Tümerová

4