KSPH 70 INS 10252/2015-B-10
č.j. : KSPH 70 INS 10252/2015-B-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolešovice 67, 270 02 Kolešovice, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Soud při výkonu své působnosti a při výkonu působnosti věřitelského výboru vyslovuje na základě žádosti bratra dlužnice: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolešovice 312, 270 02 Kolešovice (B-9) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolešovice 312, 270 02 Kolešovice, z majetkové podstaty dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolešovice 67, 270 02 Kolešovice, nabyl: pozemek parc. č. st. 96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 399 m2, jehož součástí je stavba č.p. 67, objekt k bydlení vše k.ú. Kolešovice, obec Kolešovice, zapsáno na LV č. 805 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník (dále jen Nemovitosti ). Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolešovice 312, 270 02 Kolešovice, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Martinovi Švolbovi, anonymizovano , bytem Kolešovice 312, 270 02 Kolešovice, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 15. ledna 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů