KSPH 69 INS 9917/2014-P11-4
č.j. KSPH 69 INS 9917/2014-P11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Lumírem Barešem v insolvenční věci dlužníka: Blanka anonymizovano , anonymizovano , Obránců Míru 1243/8, Hořovice, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 69 INS 9917/2014-P11-2 ze dne 26.8.2014 s e r u š í a přihláška věřitele č. 11 věřitele: Door Financial a.s., IČO: 29016126 se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 18.08.2014 uplatnil věřitel: Door Financial a.s., IČO: 29016126 se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha, pohledávku za dlužníkem: Blanka anonymizovano , anonymizovano , Obránců Míru 1243/8, Hořovice, a to v celkové výši 32.039,00 Kč.

V tomto konkrétním případě nastaly účinky rozhodnutí č.j. KSPH 69 INS 9917/2014-A10 dne 16. 07. 2014 a dle výroku V tohoto rozhodnutí mohli věřitelé své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení nejpozději dne 18. 08. 2014 (pondělí). Přihláška věřitele byla doručena do centrální ePodatelny až dne 18. 08. 2014, tedy včas, neboť tato přihláška byla chybně zapsána do počítačového systému jako přihláška pozdní došlo tak k jejímu následnému odmítnutí z důvodu opožděného podání.

Podáním doručeným zdejšímu sodu dne 05.09.2014 se věřitel proti výše uvedenému usnesení řádně a včas odvolal.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud v daném případě shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 2. října 2014

Mgr. Lumír Bareš, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová