KSPH 69 INS 8605/2017
č. 1-KSPH 69 INS 8605/2017 1 VSPI I 1856 /2017-B 13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČO 63636026, bytem Černokostelecká 486, Ěčany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 69 INS 8605/2017-13 8 ze dne 29. srpna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č. j. KSPI I 69 INS 8605/2017-3-8 ze dne 29. srpna 2017 se v napadených bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 69 INS 8605/2017-3-8 ze dne 29. 8. 2017 v bodu 1. výroku neschválil oddlužení Josefa Lonka (dále jen dlužník), insolvenční řízení zastavil (bod 11. výroku), určil odměnu insolvenčního správce ve výši 3.630 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 726 Kč včetně daně z přidané hodnoty (bod III. výroku) a v bodě IV. výroku zprostil insolvenčního správce funkce.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením ze dne 2. 5. 2017 (č. d. Ang) soud zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Z protokolu o přezkumném jednání konaného dne 11. 7. 2017 vyplývá, že do insolvenčního řízení se přihlásilo pět věřitelů s pohledávkami vcelkové výši 346671322 Kč, tedy částkou výrazně převyšující výši pohledávek uvedenou dlužníkem vinsolvenčním návrhu. Žádná zpohledávek nebyla popřena. Podle zprávy správce dlužník nebude schopen uhradit alespoň 30 % nezajištěných pohledávek, nebot je nemajetný a jeho příjem představuje podpora vnezaměstnanosti ve výši 6.818 Kč pobíraná do února 2018, invalidní důchod ve výši 6.147 Kč a příjem z darovací smlouvy ve výši 3.600 Kč měsíčně. Dlužník. zároveň nepředložil souhlas žádného z věřitelů s nižším plněním. Dlužník byl na tuto Skutečnost upozorněn a byla mu dána lhůta jednoho měsíce knavýšení příjmů o dalších 11.400 Kč měsíčně, Podle zprávy správce ze dne 17. 8. 2017 ve stanovené lhůtě dlužník své příjmy nenavýšil. Za této situace proto soud prvního stupně odkázal na ust. Š 405 a 410 insolvenčního zákona a rozhodl o neschválení oddlužení dlužníka a insolvenční řízení zastavil.

Dlužník se proti tomuto usnesení včas odvolal, a to proti bodům I. a II. výroku a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení vtéto části změnil tak, že schválí jeho oddlužení. Argumentoval tím, že do insolvenčního řízení se dne 23. 5. 2017 přihlásil i věřitel č. 2 spohledávkou ve výši 297306190 Kč. S oprávněnosti této pohledávky ovšem dlužník nesouhlasí, a to z důvodu, že svěřitelem č. 2 uzavřel dne 25. 3. 2008 hypoteční úvěr

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

::Pumacovam" z nem-1 69 INS seus/' ZUI'! 1 VSPH 1856 / 2017 na nemovitost, které byl toho času spoluvlastníkem. Tento podíl po rozvodu daroval svým dětem, které jej následně darovali jeho dnes již bývalé manželce. Ta také slíbila dluh uhradit. Dne 2. 8. 2017 proto sepsala před notářkou ]UDr. Helenou Divišovou notářský zápis, kterým se zavázala uvedenou částku uhradit v plné výši S ohledem na tuto skutečnost tedy již není dlužník věřitele č. 2 a výše jeho celkových závazků činí pouze 493.651,32 Kč; dlužník je tedy v průběhu pěti let schopen uhradit minimálně 30 % svých nezajištěných závazků.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle ust. Š395 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ust. Š 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží kvěcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, abý byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle ust. Š 108 odst. 2 a 3.

Podle ust.. Š 418 odst. 5 věta první insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že usnesením ze dne 2. 5. 2017 (č. (1. A-9) soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Na přezkumném jednání konaném dne 11. 7. 20177 (č. d. 13-31) soud zjistil, že celková výše přihlášených pohledávek činí 346631322, přičemž majetkem dlužníka není zajištěna žádná pohledávka, pohledávka věřitele č. 2 ve výši 2.973.061,90 Kč je zajištěna nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby. Insolvenční správce ani dlužník žádnou z přihlášených pohledávek nepopřel. Dlužník má měsíční příjem tvořený invalidním důchodem ve výši 6.147 Kč, podporou vnezaměstnanosti, kterou bude pobírat do února 2018, a to ve výši 6.818 Kč a příjmem z darovací smlouvy ve výši 3.600 Kč, celkem 16.565 Kč. Dlužník by mohl měsíčně splácet 7.333 Kč. Za šedesát měsíců by byl schopen uhradit celkem 439.980 Kč, když z této částky 65.340 Kč (1.089 s: 60) včetně daně z přidané hodnoty, připadne na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Zbývající část ve výši 374.640 Kč připadne na poměrně uspokojení věřitelů. je tedy zřejmé, že pohledávky věřitelů bý býly uspokoj eny pouze v rozsahu 10,8 %.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

.I. " LJ... .l...l.. _Iu-JU! HULI

Ze shora uvedených zjištění je zjevné, že dlužník nemá takové postižitelné příjmy, z nichž by bylo možné srážet na oddlužení plněním splátkového kalendáře. Rovněž nemá takový majetek, jenž by umožnil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,

Pokud se týká závazku vůči věřiteli č. 2, který podle tvrzení dlužníka se zavázala uhradit jeho bývalá manželka, bylo nutné, aby se s věřitelem dohodla na převzetí tohoto závazku. Vzhledem k tomu, že tak neučinila, je dlužník povinen tento závazek uhradit. Dle zprávy insolvenčního správce ze dne 17.8.2017 (č. d, B ó) dlužníkova bývalá manželka pouze přistoupila k dluhu dlužníka, tedy závazek dlužníka vůči věřiteli č. 2 nezanikl. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když v souladu s ust. Š 418 a ust. Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona neschválil oddlužení dlužníka a zastavil insolvenční řízení, protože dlužník nic nevlastní a jeho majetek je tedy pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Odvolací soud proto vsouladu s ust. Š219 o. s.ř, potvrdil body 1. 'a II. výroku usnesení jako věcně správné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. ŠZ37, Š239 a Š240 odstl o. s. ř.) Dovolání se podává usoudu, který rozhodoval vprvnírn stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(ust, $ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 12. ledna 2018

]UDr. Jíří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Z/MÉM/