KSPH 69 INS 6284/2017-B-15
jednací číslo: KSPH 69 INS 6284/2017-B-15 USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci

dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO: 45833559, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem k doručení na adrese Československé armády 1631, 289 22 Lysá nad Labem

při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 69 INS 6284/2017-B-8 ze dne 8.8.2017 se ve výroku III. v části, v níž soud uložil dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, mění tak, že se ukládá dlužníkovi, aby ze svých příjmů z podnikatelské činnosti, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům formou záloh měsíčně částku 30.662,-Kč, a to na účet insolvenčního správce PhDr. Pavla Körnera Ph.D., se sídlem Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, a to na účet č. 2801124985/2010, ze které se nejprve odečte odměna a hotové výdaje správce. V ostatním zůstává výrok III. tohoto rozhodnutí nezměněn.

II. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-B-8 ze dne 8.8.2017 se mění tak, že se doplňují výroky III.a a III.b, které zní:

III.a Soud ukládá dlužníkovi, aby pro účely výpočtu zabavitelné části příjmu účtoval ve svém účetnictví skutečné příjmy a skutečné výdaje s tím, že pro účely přiznání daně z příjmu je na dlužníku, zda bude účtovat výdajovým paušálem.

III.b Soud ukládá dlužníkovi, aby předkládal správci přehled skutečných příjmů a skutečných výdajů vždy do tří kalendářních měsíců následujících po skončení dlužníkova účetního roku s tím, že z těchto skutečných příjmů a skutečných výdajů bude vypočten případný doplatek na zabavitelné části příjmu za předmětný účetní rok dlužníka.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8.8.2017 č.j.-B-8 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že uložil dlužníkovi, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům měsíčně částku, která svým rozsahem odpovídá částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a uvedl údaj o výši jejich podílu na této částce. Podáním ze dne 15.11.2017 sdělil dlužník soudu a insolvenčnímu správci, že začal pracovat jako realitní makléř s průměrným měsíčním příjmem před zdaněním a odvodech zákonného pojištění ve výši 50.000,-Kč. Z tohoto příjmu bude měsíčně zasílat částku 14.100,-Kč. isir.justi ce.cz příjmy dlužníka, který sdělil, že začal pracovat jako makléř s tím, že pokud začal dlužník pracovat jako OSVČ přistoupí soud ke změně splátkového kalendáře a podle zjištěné výše příjmu uloží dlužníku z tohoto příjmu platit měsíčně zálohy.

Insolvenční správce podáním ze dne 18.1.2018 sdělil soudu, že prověřil skutečné příjmy a výdaje dlužníka. Dlužník sdělil, že jeho očekávané měsíční příjmy z uzavřených smluv činí 70.000,-Kč a dále, že jeho očekávané měsíční výdaje činí 30.000,-Kč (zálohy na daň z příjmu, zálohy na sociální a zdravotní pojištění, kancelářské potřeby, cestovné, propagace, nájem vozidla). V takovém případě očekávaný čistý příjem dlužníka činí 40.000,-Kč. měsíčně. Insolvenční správce navrhl uložit dlužníku zálohovou měsíční platbu z příjmů z podnikání ve výši 30.662,-Kč. Uložit dlužníku, aby pro účely výpočtu zabavitelné části příjmu účtoval ve svém účetnictví skutečné příjmy a výdaje s tím že pro účely přiznání daně z příjmu je na dlužníku, zda bude účtovat výdajovým paušálem. Dále navrhl, aby soud uložit dlužníku, aby předkládal správci přehled skutečných příjmů a výdajů vždy do tří kalendářních měsíců následujících po skončení dlužníkova účetního roku s tím, že z těchto skutečných příjmů a výdajů bude vypočten případný doplatek na zabavitelné části příjmu za předmětný účetní rok dlužníka.

S ohledem na shora uvedené a vycházeje z údajů sdělených insolvenčním správcem, přikročil soud ke změně usnesení o schválení oddlužení a uložil dlužníkovi, aby ze svých příjmů z podnikatelské činnosti, které získá po schválení oddlužení, platil prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům formou záloh měsíčně částku 30.662,-Kč a doplnil usnesení o navazující výroky.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 20. února 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně