KSPH 69 INS 30549/2015-A-13
Jednací číslo : KSPH 69 INS 30549/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka : Martin anonymizovano , anonymizovano , Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav, o odvolání dlužníka do usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení

takto : I. Soud vyhovuje odvolání dlužníka do us nesení zde jšího soudu č.j. KSPH 69 INS 30549/2015-A-10 ze dne 4.1.2016 tak, že se povinnost složit zálohu na náklady řízení ve výši 20.000,-Kč dlužníku neukládá.

II. Soud ukládá dlužníku, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil přílohy k návrhu o listiny, kterými dokládá existenci dluhů.

O d ů v o d ně n í :

K výroku I.

Shora citovaným usnesením bylo rozhodnuto o uložení povinnosti dlužníku zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 20.000,-Kč s tím, že na možnost povolení oddlužení nemá dostatečné příjmy a hrozí prohlášení konkursu na jeho majetek. Pro ten případ je důvodné vyžádat od dlužníka zálohu. Usnesení soudu bylo dlužníku doručeno fikcí dne 17.1.2016.

Podáním doručeným soudu dne 19.1.2016 podal dlužník odvolání s tím, že v uložené lhůtě nestihl soudu doložit dostatečné příjmy, což činí dodatečně . Současně s podaným odvoláním předložil soudu v kopii Smlouvu o důchodu ze dne 4.1.2016 opatřenou ověřenými podpisy účastníků Smlouvy , znějící na částku 6.000,-Kč.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na dodatečné doplnění příjmů dlužníka soud postupoval podle § 95 IZ a původní rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady řízení změnil tak, že se tato povinnost dlužníku neukládá. ( Dlužno však dodat, že případné povolení oddlužení není konečným rozhodnutím ve věci, tím je až schválení oddlužení. Pokud bude dlužníku uložena v mezidobí další povinnost platit výživné , ani předložená Smlouva o důchodu nebude dostačující).

K výroku II.

Dlužník je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit seznamy majetku a závazků a také listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek ( § 104 odst.1 písm.d) IZ).

Podle § 128 odst.2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud je j odmítne.

Protože dlužník k návrhu nepřipojil žádné listiny dokládající existenci jeho závazků, byl vyzván k doplnění příloh a poučen o následcích nesplnění povinnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 21. ledna 2016 JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová