KSPH 69 INS 29095/2014-A-12
č.j. KSPH 69 INS 29095/2014-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovu v právní věci dlužníka : Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Podskalí 203, Příbram I., o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad v Praha 9, na vydání předběžného opatření

takto :

Návrh na nařízení předběžného opatření , kterým by soud omezil účinky dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 69 INS 29095/2014-dlužník: Zdeňka anonymizovano , Podskalí 203, 261 01 Příbram I., anonymizovano , do okamžiku rozhodnutí o insolvenčním návrhu a to tím způsobem, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nejen nařídit, ale i provést, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Podáním dlužníka ze dne doručeným soudu dne 27.10.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení . Podáním ze dne 29.10.2014 se navrhovatel předběžného opatření-soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek , Exekutorský úřad Praha 9-domáhá vydání předběžného opatření , kterým by soud omezil účinky zahájeného insolvenčního řízení tak, aby exekutor mohl realizovat dražbu nemovitosti dlužníka do okamžiku rozhodnutí o insolvenčním návrhu. To proto, že dlužník opakovaně podává insolvenční návrhy právě jen pro to, aby zmařil nařízenou exekuci-konkrétně nařízenou dražbu nemovitosti.

Podle § 82 odst.2 písm.b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V tomto případě podal dlužník návrh, který splňuje předpoklady pro rozhodnutí. Dnes. tj. 5. listopadu 2014, soud o návrhu rozhodl tak, že mu vyhověl, zjistil úpadek a povolil oddlužení. Návrh na vydání předběžného opatření proto musel soud zamítnout, neboť po rozhodnutí o úpadku již takové rozhodnutí nelze vydat.

P o u č e n í : proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 5. listopadu 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová