KSPH 69 INS 27674/2015-A-10
KSPH 69 INS 27674/2015-A-10

Usnesení

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl asistentkou soudce JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka : Bc. Zde něk anonymizovano , anonymizovano , byte m Náměstí Republiky 1054, Mladá Boleslav, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto :

I. Usnesení zde jšího soudu č.j. KSPH 69 INS 27674/2015-A-8 ze dne 5.11.2015 s e z ruš u je .

II. Řízení o insolvenčním návrhu dlužníka s e za s ta v u je .

O d ů vo d ně n í :

Dne 4.11.2015 bylo k návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení .

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-8 ze dne 5.11.2015 bylo rozhodnuto o odmítnutí návrhu dlužníka pro jeho vady. Usnesení bylo doručeno dlužníku dne 18.11.2015,

Podáním odevzdaným k poštovní přepravě dne 1.12.2015 ( tedy v odvolací lhůtě) vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst.1 IZ Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst.1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Soud , postupuje podle shora citovaných ustanovení zákona, rozhodl o zrušení usnesení, kterým byl pro vady návrh odmítnut, a současně o zastavení řízení o podaném návrhu v důsledku jeho zpětvzetí.

P o u č e ní : proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od den jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 4. prosince 2015

JUDr. Hana Buršíková, v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová