KSPH 69 INS 24284/2014-B-19
KSPH 69 INS 24284/2014-B-19

Usnesení

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Jevanská 555, Kostelec nad Černými lesy, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto :

I. Řízení o návrhu věřitele s e z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě ní :

Usnesením soudu ze dne 2. června 2016 č,j, KSPH 69 INS 24284/2014-B-17 soud zamítl návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, kterým by soud zastavil dražbu nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 666 pro okres Praha-východ, katastrální území 610162 Kostelec nad Černými lesy pro obec 533416 Kostelec nad Černými lesy a to pozemku parcela č. 955 o výměře 745 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jejíž součástí je stavba stojící na pozemku p. č. 955: Kostelec nad Černými lesy, č. p. 555 (bydlení), která byla stanovena na den 8.6.2016 v 11:00 hod.

Dříve než rozhodnutí o zamítnutí návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření nabylo právní moci, podal dlužník opětovně dne 7.6.2016 došlý Krajskému soudu v Praze dne 14.6.2016 návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud zastavil dražbu na výše citované nemovitosti.

Podle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). K podmínkám řízení patří též požadavek, aby o téže věci neprobíhalo u soudu jiné řízení (§83 o.s.ř.) jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (§104 o.s.ř.)

Podle § 83 odst.1 o.,s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

V tomto konkrétním případě dlužník podal opětovný návrh na nařízení předběžného opatření dříve, než bylo pravomocně skončeno řízení předchozí, které se týká stejných účastníků řízení a jde o shodný předmět řízení. Soudu proto nezbylo, než řízení o novém návrhu zastavit. Vedle sebe tak existují v téže věci dvě neskončená řízení, která mohou způsobit nepřehlednou situaci a ztíženou orientaci účastníků řízení. isir.justi ce.cz

Je třeba podotknout, že navíc soudní exekutor dne 8.6.2016 udělil vydražiteli příklep na výše citované nemovitosti.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst.1 písm.-c) o.s.ř.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu nadepsaného.

V Praze dne 20. června 2016

JUDr. Renáta Macků, v. r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová