KSPH 69 INS 18101/2015-A-31
Č.j.: KSPH 69 INS 18101/2015-A-31

Usnesení Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , IČ: 16930029, Senec 110, 270 36 Senec

o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil povinnost navrhovateli složit jistotu k zajištění náhrady škody ve výši 1.000.000,-Kč, se zamítá .

Odůvodnění :

Podáním věřitele: JUDr. Michaela Strnadová, bytem Dobříč 36, 252 25, bylo zahájeno insolvenční řízení. Elektronickým podáním došlým soudu dne 14.9.2015 doplněným dne 17.9.2015 se dlužník domáhá vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil navrhovateli povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody ve výši 1.000.000,-Kč. Tvrdí, že navrhovatelka-věřitelka podala insolvenční návrh, aniž by doložila řádně svoji pohledávku za dlužníkem, návrh považuje za šikanózní a sledující nepoctivé cíle. Uplatněná pohledávka navrhovatelkou neexistuje a je v každém případě sporná a nelegitimní.

Podle § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření.

V tomto případě podal dlužník návrh, který nesplňuje předpoklady pro jeho vyhovění. Dlužník podává návrh podle názoru soudu opožděně, až po té, kdy dne 12.8.2015 podal návrh na prodloužení lhůty ke splnění povinnosti, aby do 7 dnů od doručení usnesení Krajského soudu v Praze předložil soudu seznam svého majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků a seznam závazků s uvedením svých věřitelů, včetně žádosti o ustanovení zástupce pro insolvenční řízení. Dále učinil další úkony dne 3.9.2015, kdy si podal návrh na povolení oddlužení, jehož přílohou je mimo jiné seznam splatných neuhrazených závazků vůči ( 9 ) věřitelům , a téhož dne podal odvolání do usnesení-A-18, kterým mu soud neustanovil zástupce pro insolvenční řízení. Je tedy zcela jednoznačné, že návrh na předběžné opatření podal opožděně, neboť jak z výše citovaného vyplývá, tento neučinil při prvním úkonu, který mu příslušel.

V návrhu ani netvrdí ani nedokládá, jaká škoda a jaká újma mu hrozí. Netvrdí ani nedokládá, jak dospěl k výši škody 1 mil. Kč, paradoxně, byť navrhuje zamítnutí insolvenčního návrhu, k němu fakticky přistupuje podáním návrhu na povolení oddlužení, v němž navrhuje, aby soud zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení. Navíc, za současného stavu věci, kdy bylo o podstatné části pohledávky navrhovatele pravomocně rozhodnuto soudem ve vztahu k manželce dlužníka jako spoludlužníku a ve vztahu k dlužníku bylo rozhodnutí soudu I. stupně z procesních důvodů zrušeno, lze očekávat osvědčení dlužníkova úpadku.

Ze všech uvedených důvodů soud zamítl návrh dlužníka na vydání předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 17. září 2015

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Kameníková