KSPH 69 INS 13536/2017-B-13
KSPH 69 INS 13536/2017-B-13

Usnesení

Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci

dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČO: 68556632 trvale bytem Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud uděluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Jitce anonymizovano , narozené 29.11.1955, bytem Jaselská 1173, 295 01 Mnichovo Hradiště, a to ohledně nemovitostí:

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k následujícím nemovitostem: -bytová jednotka č. 1173/5, způsob využití byt, vymezená v budově Mnichovo Hradiště, čp. 1173, 1174, 1175, byt. dům. LV 2540, postavené na pozemku 2085/5, LV 2540, zastavěná plocha a nádvoří, -spoluvlastnický podíl ve výši id. 3916/212610 na budově Mnichovo Hradiště, čp. 1173, 1174, 1175, byt. dům, LV 2540, postavené na pozemku 2085/5, LV 2540, zastavěná plocha a nádvoří, -spoluvlastnický podíl ve výši id. 3916/212610 na pozemku 2085/5, zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastrálním území Mnichovo Hradiště

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nebytovém prostoru: -spoluvlastnický podíl ve výši id. 1958/208440 na nebytovém prostoru 1174/13, vymezen v budově Mnichovo Hradiště, č.p. 1173, 1174, 1175, byt. dům, LV 2540, postavené na pozemku 2085/5, LV 2540, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastrálním území Mnichovo Hradiště.

(dále jen Nemovitosti).

Odůvodnění

Podáním doručeným soudu dne 18.9.2017 požádala matka dlužnice Jitka anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s tím, že v předmětném bytě již několik lež žije. Chtěla by zcelit svůj majetek.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25.1.2018 vyplývá, že zajištěným věřitelem mu byl udělen pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění přímým prodejem mimo dražbu, a to matce isir.justi ce.cz insolvenční dlužnice, paní Jitce anonymizovano , která učinila nabídku k odkupu zajištěných nemovitostí prostřednictvím insolvenčního správce.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

Praha 21. února 2018

JUDr. Renáta Macků samosoudkyně