KSPH 69 INS 11192/2014-B-13
jednací číslo: KSPH 69 INS 11192/2014-B-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužnice: Helena Škařoupková, nar. 5.12.1978, Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČ : 48904601, oba bytem Brtnice 36, 251 69 Velké Popovice, při výkonu dohlédací činnosti soudu po schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 69 INS 11192/2014-B-11 ze dne 08.10.2014 se m ě n í tak, že se doplňuje výrok IX. a X., který zní takto:

IX. Soud ukládá plátci odměny dlužnice, kterým je SBS IVA J&J s.r.o., se sídlem Horákova 546/II, 337 01 Rokycany, aby po doručení tohoto usnesení počínaje dnem 25. 12. 2014 po dobu 5 let zasílal odměnu nikoli dlužnici, ale v plné výši na účet insolvenčního kterým je Mgr. Tomáš Linha, IČ: 66251354, sídlem Trojanova 18, Praha 2, vedený u UniCredit, Bank a.s., účet č. 2110090149/2700, s uvedením rodného čísla dlužnice či dlužníka jakožto variabilního symbolu.

X. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc trvání splátkového kalendáře neprodleně poté, co obdrží odměnu dlužnice, provedl výpočet částky, kterou je možné zabavit při souběhu obou příjmů dlužnice, a přeplatek aby vyplatil dlužnici na účet, který mu za tímto účelem dlužnice sdělí. zároveň se mění výrok VI., který zní takto:

Příjem, z něhož musí dlužnice uhradit první splátku, je její dávka nemocenského pojištění vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení a odměna od zaměstnavatele SBS IVA J&J s.r.o., se sídlem Horákova 546/II, 337 01 Rokycany. Příjem, z něhož musí dlužník uhradit první splátku, je jeho mzda vyplácená BONAVITA, spol. s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4-Krč.

II. V ostatním zůstávají výroky usnesení nedotčeny.

Odůvodnění:

-B-11 ze dne 08.10.2014 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Dle dohody o provedení práce ze dne 11.08.2014 soud zjistil, že dlužnice bude vykonávat ostrahu určeného objektu zaměstnavatele v rozsahu 300 hodin a za to jí náleží odměna. Soud na základě těchto okolností provedl změnu splátkového kalendáře.

Dle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů soud přistoupil k vydání tohoto usnesení, aby se nezajištěným věřitelům dostala taková částka z příjmu dlužníka, která odpovídá nově stanovenému poměru uspokojení jejich pohledávek. Pravidelné vyplácení srážek nezajištěným věřitelům v poměru jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení bude provádět insolvenční správce, který současně dohlédne, aby i každý mimořádný příjem dlužníka byl řádně rozvržen mezi věřitele dle poměru tak, jak je uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Štamfestová