KSPH 69 INS 10767/2015-B-26
č.j. KSPH 69 INS 10767/2015-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníků-manželů: Iveta anonymizovano , anonymizovano , Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO: 47064137, oba bytem Kotenčice 32, 262 23 Kotenčice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud, vykonávající současně působnost věřitelského výboru, u d ě l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Janu anonymizovano , anonymizovano , bytem Kotenčice 31, 262 23 Jince, a to ohledně nemovitostí:

-parcely p.č.st. 13 o výměře 261 m2-zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kotenčice, č.p. 32, bydlení, -parcely p.č. 68/1, o výměře 259 m2-zahrada, -parcely p.č. 194/18, o výměře 1251 m2-zahrada vše zapsáno na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pro obec a kat. úz. Kotenčice (dále jen Nemovitosti )

za podmínek stanovených v usnesení soudu o prodeji mimo dražbu ze dne 23.2.2016 č.j. -B-20.

Odůvodnění

Podáním ze dne 17.6.2016 požádal bratranec dlužnice Jan Opička o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má zájem o koupi Nemovitostí za cenu 690.000,-Kč.

Insolvenční správkyně požádala soud podáním ze dne 27.6.2016 o souhlas s prodejem Nemovitostí osobě blízké za částku 690.000,-Kč.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud, vykonávající současně působnost věřitelského výboru, udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ. Tento isir.justi ce.cz souhlas neznamená, že se tak musí nutně stát. Je na Janu anonymizovano , aby se zúčastnil výběrového řízení na Nemovitosti, splnil stanovené podmínky prodeje a nabídl nejvyšší cenu.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová