KSPH 68 INS 32872/2014-B-27
KSPH 68 INS 32872/2014-B-27

Us n es e ní Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava O r t m a n n a , nar. 22.12.1968, IČO 610 76 309, bytem 269 01 Rakovník, Husovo náměstí 27, t.č. 161 02 Praha 6, Staré náměstí 3, Vazební věznice Praha-Ruzyně,

o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud povoluje Miluši K l e k n e r o v é, anonymizovano , bytem 269 01 Rakovník, Fojtíkova 2401, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava O r t m a n n a , nar. 22.12.1968, IČO 610 76 309, bytem 269 01 Rakovník, Husovo náměstí 27, t.č. 161 02 Praha 6, Staré náměstí 3, Vazební věznice Praha- Ruzyně, ohledně nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 26. listopadu 2015 pod položkou č. n1 a to nemovitosti-spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitost parc. č. st. 113 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č. p. 87, nemovitost parc. č. 865/7, k. ú. Pšovlky, vše zapsané na LV č. 27 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 8. listopadu 2016, se domáhala Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem 269 01 Rakovník, Fojtíkova 2401, osoba blízká dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí-spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitost parc. č. st. 113 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č. p. 87, nemovitost parc. č. 865/7, k. ú. Pšovlky, vše zapsané na LV č. 27, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, s tím, že vlastní 1/4 předmětné nemovitosti, a že tato je 1/2 je prakticky neprodejná.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech isir.justi ce.cz -2--B povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané věci zajištěný věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj, se sídlem 120 00 Praha 2, Žitná 12, souhlasil, aby insolvenční správce prodal 1/2 předmětných nemovitostí za cenu nabízenou Miluší anonymizovano .

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Ilona Nevludová