KSPH 68 INS 28628/2015-A-12
KSPH 68 INS 28628/2015-A-12

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Zity J í c h o v é, nar. 07.09.1969, bytem 273 01 Stochov, U Stadionu 378, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 28628/2015-A-9 ze dne 9. prosince 2015 se z r u š u j e .

II. Soud řízení z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Usnesením zdejšího soudu č.j.-A-9 ze dne 9. prosince 2015 odmítl soud insolvenční návrh dlužníka. Dne 14. prosince 2015 vzal dlužník svůj návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 IZ, Iinsolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ insolvenční soud řízení zastaví, je-li insolvenční návrh vzat zpět. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

V daném případě nebylo ke dni podání zpětvzetí insolvenčního vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka, proto postupoval insolvenční soud v souladu s § 130 odst. 1 a 2 IZ a insolvenční řízení s ohledem na výše uvedené zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 7 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 146 odst. 1 o. s. ř. -2--A

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení.

V Praze dne 22. prosince 2015

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová