KSPH 68 INS 28069/2015-P10-7
KSPH 68 INS 28069/2015-P10-7

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ivany L a v i č k o v é , nar. 21.8.1982, bytem 273 51 Červený Újezd, Ke Špačce 244, o přihlášené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 28069/2015-P10-3 ze dne 7. března 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 28069/2015-P10-3 ze dne 7. března 2016 bylo rozhodnuto, že k přihlášce pohledávky věřitele Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Klimentská 1216/46, IČO 272 21 971, se nepřihlíží, tato pohledávka se odmítá a končí se účast tohoto věřitele v daném insolvenčním řízení.

Do tohoto rozhodnutí podal věřitel Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Klimentská 1216/46, IČO 272 21 971, odvolání.. Soudem bylo zjištěno, že tento věřitel skutečně podal řádnou přihlášku, pouze nereagoval na výzvu insolvenčního správce k předložení dokladů, na které se v přihlášce odvolával, což však není důvodem pro vydání rozhodnutí, jak učinil asistent, ale maximálně pro popření přihlášené pohledávky, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl soud, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 12. května 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová