KSPH 68 INS 27226/2016-A-7
KSPH 68 INS 27226/2016-A-7

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci navrhujícího věřitele Dany H r u š k o v é, nar. 13.11.1959, bytem 339 01 Klatovy, Sobětice 72, proti dlužníkovi Ing. Jaroslavě Ř e z n í č k o v é, anonymizovano , IČO 663 86 292, bytem i sídlem 386 01 Strakonice, Jinín 17,

o vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud n a ř i z u j e předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem 339 01 Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 712 38 573, se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 120 EX 25183/14, a to prodejem nemovité věci povinného/dlužníka-nemovitosti parc. č. 1061, 1062, 1083, 1086, 1093, 1109, 1137, 1163, 1200, 1254, 1273, 1342, 1343, 1349 a 1350, vše v k. ú. Jinín, zapsané na LV č. 19 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice, do rozhodnutí o úpadku ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn., po postoupení vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 27226/2016 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, pod sp. zn., po postoupení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod. sp. zn KSCB 28 INS 27226/2016 k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření JUDr. Dalimilu Mikovi, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem 339 01 Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 712 38 573, je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení ve výši 1 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Navrhovatel soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem 339 01 Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 712 38 573, podal dne 30. listopadu 2016 ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření omezením účinků zahájení insolvenčního řízení dlužníka Ing. Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , IČO 663 86 292, bytem i sídlem 386 01 Strakonice, Jinín 17.

Dne 30. listopadu 2016 v 08:47 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží. Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 30. listopadu 2016 soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem 339 01 Klatovy, Za Beránkem 836, IČO 712 38 573, domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení exekuce. Dále uvedl, že je pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Strakonicích pod č. j. 23 EXE 2338/2014-25 ze dne 3. října 2014. Exekuce je prováděna na základě vykonatelného rozhodnutí směnečný platební rozkaz č.j. 13 Cm 828/2013-11, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích dne 09.08.2013 a který se stal pravomocným dne 28.07.2014 a vykonatelným dne 02.09.2014, směnečný platební rozkaz č..j. 13 Cm 829/2013-11, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích dne 09.08.2013 a který se stal pravomocným dne 28.07.2014 a vykonatelným dne 02.09.2014, rozsudek č.j. 13 Cm 828/2013-51, který vydal Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.01.2014 a který se stal pravomocným dne 28.07.2014 a vykonatelným dne 02.09.2014, rozsudek č.j. 5 Cmo 200/2014-85, který vydal Vrchní soud v Praze dne 17.07.2014 a který se stal pravomocným dne 28.07.2014 a vykonatelným dne 02.09.2014. Soudní exekutor činil kroky směřující k provedení exekuce. Usnesením soudního exekutora č.j. 120 EX 25183/14-545 ze dne 15.6.2016 byl stanoven termín elektronické dražby nemovitých věcí zapsaných na LV č. 19 v katastrálním území Jinín na 27.9.2016 v 11:00 hod., když dražba měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz. Vzhledem k tomu, že byl panem Benešem podán insolvenční návrh dne 27.9.2016, soudní exekutor usnesením dražební jednání odročil na neurčito. Dne 20.10.2016 byl soudním exekutorem usnesením č.j. 120 EX 25183/14-642 stanoven nový termín dražebního jednání na 30.11.2016 v 11:00, když dražba měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz. Vzhledem k tomu, že byl Danou Hruškovou podán další insolvenční návrh dne 30.11.2016, odročil soudní exekutor usnesením č.j. 120 EX 25183/14-683 dražební jednání na 11.1.2017 v 11:00. Usnesením soudního exekutora č.j. 120 EX 25183/14-546 ze dne 15.6.2016 byl stanoven nový termín elektronické dražby nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 22 v katastrálním území Modlešovice na 5.10.2016 v 11:00 hod., když dražba by měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz. Vzhledem k tomu, že byl věřitelem panem Benešem podán insolvenční návrh dne 27.9.2016, soudní exekutor podal dne 3.10.2016 návrh na vydání předběžného opatření v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) ke Krajskému soudu v Budějovicích. Návrhu na předběžné opatření bylo krajským soudem vyhověno dne 5.10.2016 č .j. KSCB 28 INS 22279/2016-A-6. Usnesením soudního exekutora č.j. 120 EX 25183/14-547 ze dne 15.6.2016 byl stanoven termín elektronické dražby nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 19 v katastrálním území Jinín (stavební pozemek parc. č. 66, stavební pozemek parc. č. 76, stavení pozemek parc. č. 77 a pozemek parc. č. 1043) na 12.10.2016 v 11:00 hod., když dražba by měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz. Vzhledem k tomu, že byl panem Benešem podán insolvenční návrh dne 27.9.2016, soudní exekutor podal dne 3.10.2016 návrh na vydání předběžného opatření v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 písm. b) InsZ ke Krajskému soudu v Budějovicích. Návrhu na předběžné opatření bylo krajským soudem vyhověno dne 5.10.2016 č.j. KSCB 28 INS 22279/2016-A-6. Dle názoru soudního exekutora je jediným důvodem podání insolvenčního návrhu snaha insolvenčního věřitele znemožnit exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Tento názor lze podpořit zejména tím, že věřitel podal insolvenční návrh až po vydání dražební vyhlášky, kdy měl možnost se seznámit s termínem dražby, který byl stanoven na 27.9.2016, 5.10.2016, 12.10.2016 a 30.11.2016 a s podáním insolvenčního návrhu vyčkával až téměř do samotného zahájení dražebního jednání, tedy do 30.11.2016 v 8:47, ačkoliv existence nesplacených závazků byla zřejmá již dříve. Podaný návrh nebyl podán místně příslušnému Krajskému soudu, ale byl podán u Krajského soudu v Praze. Insolvenční návrhy ze strany věřitelů jsou podávány úmyslně, aby bylo exekuční řízení znemožněno a nedošlo k provedení dražby shora uvedených nemovitých věci. Tuto skutečnost potvrzuje účelovost podaných insolventních návrhů insolvenčními věřiteli, neboť všechny insolvenční návrhy byly vzaty zpět. S ohledem na výše uvedené, má soudní exekutor za to, že insolvenční návrh dlužníků je podáván účelově, aby zabránili prodeji nemovitosti v exekučním řízení a proto navrhl, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým by omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Podle § 109 odst. l písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle § 109 odst. 6 IZ, k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť. Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V daném případě má soud za to, že věřitelé podávají insolvenční návrhy účelově, aby zabránili prodeji nemovitostí dlužníka. Soud na toto usuzuje z toho, že je to již 4 návrh zaměstnanců dlužníka, podaný krátce před nařízenou dražbou, kdy všechny návrhy byly vzaty zpět. Nad to, návrh podaný věřitelem Danou Hruškovou byl podán místně nepříslušnému soudu, kdy tento věřitel již jeden insolvenční návrh podal a to správnému místně příslušnému soudu. Soud má za to, že insolvenční řízení slouží k řešení úpadku dlužníka a nikoliv k oddalování a maření nařízené dražby soudním exekutorem, kdy pokud navrhující věřitelé mají za dlužníkem pohledávky, mohou se s nimi přihlásit i do exekučního řízení, vedeného na majetek dlužníka. Z tohoto důvodu rozhodl soud o nařízení předběžného opatřením, kterým omezil účinky § 109 odst. 1 písm. c insolvenčního zákona. Pokud se jedná o část výroku, ve kterém soud rozhodl o dispozici výtěžkem zpeněžení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku ve veřejné dražbě deponovat na svém účtu do doby právní moci rozhodnutí o insolvenčním řízení dlužníků s tím, že pokud by došlo k prodeji předmětných nemovitostí a ke zjištění úpadku dlužníků, pak je povinností exekutora výtěžek po odečtení své odměny a výdajů odevzdat insolvenčnímu správci. Účinky soud omezil do rozhodnutí soudu o úpadku, neboť poté již bude soud zpeněžovat sám dle příslušných zákonných ustanovení a není žádoucí zatěžovat řízení dalšími náklady exekutora. Na základě všech uvedených skutečností soud rozhodl tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. V Praze dne 5. prosince 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová