KSPH 68 INS 26136/2016-B-3
KSPH 68 INS 26136/2016-B-3

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka a) Karla F o r m á n k a, anonymizovano , IČO 425 11 585, a b) Heleny F o r m á n k o v é, anonymizovano , IČO 492 71 890, oba bytem 277 15 Tišice, Kostelecká 160,

o vydání předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se umožňuje provést již nařízenou exekuci:

-Krajskému soudu v Praze, spočívající v rozhodnutí o odvolání proti usnesení soudního exekutora Mgr. Pavla D o l a n s k é h o , Exekutorský úřad Beroun, se sídlem 266 01 Beroun, Palackého 31, o příklepu č.j. 15 Ex 785/2008-155 ze dne 5.12.2016,

-soudnímu exekutorovi Mgr. Pavlu D o l a n s k é m u , Exekutorský úřad Beroun, se sídlem 266 01 Beroun, Palackého 31, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 15 Ex 785/2008, a to po rozhodnutí Krajského soudu v Praze o odvolání proti usnesení o příklepu č.j. 15 Ex 785/2008-155 ze dne 5.12.2016, zpeněžením nemovitostí dlužníků 1/ a) Karla F o r m á n k a, anonymizovano , bytem 277 15 Tišice, Kostelecká 160, IČO 425 11 585, b) Heleny F o r m á n k o v é, anonymizovano , IČO 492 71 890, bytem 277 15 Tišice, Kostelecká 160, a to: nemovitosti parc. č. st. 392 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí bez č.p./č.e., nemovitosti parc. č. st. 395 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č.p. 160, nemovitost parc. č. 368/4, nemovitost parc. č. 375/2, nemovitost parc. č. 375/11, vše v k. ú. Kozly u Tišic, zapsané na LV č. 319 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, pod sp. zn., k dispozici v tomto řízení a po zaplacení nejvyššího podání v řízení vedeném u Mgr. Pavla D o l a n s k é h o , Exekutorský úřad Beroun, se sídlem 266 01 Beroun, Palackého 31, pod sp. zn. 15 Ex 785/2008 výtěžek bezodkladně předat do majetkové podstaty isir.justi ce.cz insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. .

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem 266 01 Beroun, Palackého 31, IČO 406 58 759, podal dne 11. října 2016 ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření omezením účinků zahájení insolvenčního řízení dlužníka a) Karla anonymizovano , anonymizovano , IČO 425 11 585, a b) Heleny anonymizovano , anonymizovano , IČO 492 71 890, oba bytem 277 15 Tišice, Kostelecká 160. Toto předběžné opatření bylo nařízeno usnesením ze dne 21. listopadu 2016 č. j. -A-8, a potvrzeno usnesením Vrchního soud v Praze ze dne 21. prosince 2016 č. j. 4 VSPH 2261/2016-A-19. Usnesením ze dne 3. února 2017 č. j.-A-23 zjistil soud úpadek dlužníků a) a b) a povolil řešení úpadku oddlužením. Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 15. února 2017 soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem 266 01 Beroun, Palackého 31, IČO 406 58 759, domáhal vydání dalšího předběžného opatření, kterým by soud prodloužil účinky předběžného opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Pavlu Polanskému, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 15 Ex 785/2008 i po rozhodnutí o insolvenčním návrhu povinných 1/ a 2/, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinných 1/ Helena anonymizovano , bytem Kostelecká 160, 277 15 Tišice, dat. anonymizovano , 2/ Karel Formánek, bytem Kostelecká 160, 277 15 Tišice, dat. anonymizovano , a to: nemovitosti parc. č. st. 392 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí bez č.p./č.e., nemovitosti parc. č. st. 395 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č.p. 160, nemovitost parc. č. 368/4, nemovitost parc. č. 375/2, nemovitost parc. č. 375/11, vše v k. ú. Kozly u Tišic, zapsané na LV č. 319 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení dlužníků 1/ Helena anonymizovano , bytem Kostelecká 160, 277 15 Tišice, dat. anonymizovano a 2/ Karel Formánek, bytem Kostelecká 160, 277 15 Tišice, dat. anonymizovano . Soudní exekutor ve svém vyjádření uvedl, že důvody zvláštního zřetele hodné spočívají ve skutečnosti, že povinní 1/ a 2/ v průběhu exekučního řízení podávali veškeré dostupné opravné prostředky, o kterých bylo vždy exekučním soudem popř. odvolacím soudem rozhodnuto tak, že se opravný prostředek zamítá, popř. potvrzuje usnesení soudního exekutora. Poté co povinní 1/ a 2/ vyčerpali všechny dostupné opravné prostředky a poté, co bylo zřejmé, že exekuce prodejem dotčených nemovitých věcí bude provedena, využili povinní 1/ a 2/ další možnost, aby bránili uspokojení pohledávky oprávněné a iniciovali opakované zahájení insolvenčního řízení. Následně, když insolvenční soud nařídil předběžné opatření, podávali povinní 1/ a 2/ další opravné prostředky, a to odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření a usnesení o příklepu. Jednání povinných 1/ a 2/ směřovalo jen k oddálení nabytí právní moci usnesení o příklepu. Soudním exekutorem navrhované předběžné opatření, resp. prodloužení účinků nařízeného předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kterým je bezesporu zájem na co nejvyšším a nejrychlejším uspokojení jejich pohledávek a na hospodárnosti insolvenčního řízení. Pravděpodobně jediným zajištěným věřitelem bude pí. Ivana Feiglová, bytem U Větrolamu 972/20a, Praha 8-Dolní Chabry, dat. nar. 30.10.1964, na základě jejíhož návrhu je vedeno toto exekuční řízení. Do předmětné exekuce nepřihlásil do zahájení dražebního jednání žádný jiný věřitel svou pohledávku. Z uvedeného je tedy zřejmé, že pí. Ivana Feiglová bude jediná, jejíž pohledávka bude uspokojena z prodeje dotčených nemovitých věcí. Dle ustálené judikatury platí, že pokud dojde ke zpeněžení zástavy, právní postavení zajištěného věřitele se změní pouze tak, že možnost uspokojit svou pohledávku nemá z původního předmětu zajištění, nýbrž z výtěžku jeho zpeněžení. V daném exekučním řízení byla na základě nařízeného předběžného opatření provedena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinných 1/ a 2/. Povinní 1/ a 2/ podaným odvoláním proti usnesení o udělení příklepu sledovali pouze jediný účel, a to oddálení nabytí právní moci usnesení o udělení příklepu a doplacení nejvyššího podání, tj. oddálení okamžiku, kdy se vydražitel stane vlastníkem vydražené nemovité věci. V dražbě provedené soudním exekutorem dne 5.12.2016 bylo nejnižší podání stanoveno ve výši 8.000.000,-Kč, příklep byl udělen vydražiteli za nejvyšší podání ve výši 10.400.000,-Kč. Opakovanou dražbou může dojít k situaci, při které se nemovité věci nevydraží, popř. vydraží za nižší cenu, což ve výsledku bude znamenat oddálení uspokojení zajištěného věřitele popř. uspokojení zajištěného věřitele nižší částkou. Pokud by soud nenařídil předběžné opatření, resp. neprodloužil účinky nařízeného předběžného opatření, zůstali by vlastníkem nemovitých věcí povinní 1/ a 2/, dražba provedená na základě předběžného opatření by byla neúčinná a povinní 1/ a 2/ by dosáhli účelu, ke kterému jejich jednání směřovalo, tj. zabránění provedení exekuce prodejem nemovitých věcí. Za této situace insolvenční správce sepíše nemovité věci do majetkové podstaty a bude činit kroky ke zpeněžení nemovitých věcí, tj. úkony, které již činil soudní exekutor v exekučním řízení prodejem nemovitých věcí. Tento postup povede k navýšení nákladů spojených s dražbou nemovitých věcí a k oddálení uspokojení zajištěného věřitele. Dle ustálené judikatury platí zákonná zásada, že je-li insolvenční řízení zahájeno po doručení usnesení o příklepu, avšak před jeho právní mocí, nenabývá usnesení o příklepu právní moci a vydražitel se vlastníkem vydražených nemovitých věcí nestává. Tuto judikaturu, ovšem nelze aplikovat na předmětné exekuční řízení, jelikož se nezabývá otázkou provedení dražby nemovitých věcí soudním exekutorem na základě nařízeného předběžného opatření. S ohledem na shora uvedené navrhl soudní exekutor, aby byly účinky předběžného opatření prodlouženy. Při právním hodnocení věci použil soud následující ustanovení insolvenčního zákona:

Podle ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 1 předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční zákon nedefinuje pojem důvody hodné zvláštního zřetele. Důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) IZ, mohou spočívat také v okolnostech zapříčiňujících nižší uspokojení věřitelů, a to z důvodu následně uvedených. Důvody hodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení mohou také spočívat v takovém chování dlužníka či jeho věřitelů, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl podán jen proto, aby bylo zabráněno probíhající exekuci. Toto jednání dlužníků pak bylo konstatováno již v předchozím nařízeném předběžném opatření, kdy byla na majetek dlužníků usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 9.12.2008, č.j. 14 Nc 11845/2008-21 nařízena exekuce a usnesením ze dne 28.7.2016, č.j. 015 EX 785/08-121 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku, jíž nařídil dražební jednání k dražbě nemovitostí ve společném jmění manželů dlužníků na den 13.9.2016 v 11:00 hod. Toto usnesení soudního exekutora bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.9.2016, č.j. 51 Co 292/2016-131. Vzhledem k podanému odvolání dlužníků však bylo dražební jednání usnesením soudního exekutora ze dne 12.9.2016, č.j. 015 EX 785/2008-133 odročeno na den 11.10.2016 v 10:00 hod. Dne 10.10.2016 však dlužníci podali první insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení jejich oddlužení (sp. zn. KSPH 68 INS 23121/2016). Z důvodů účinků zahájeného insolvenčního řízení bylo dražební jednání soudním exekutorem dne 11.10.2016 odročeno na neurčito. K návrhu soudního exekutora bylo usnesením ze dne 14.10.2016, č.j. KSPH 68 INS 23121/2016-A-8 nařízeno předběžné opatření, jímž soud I. stupně omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Usnesením ze dne 27.10.2016, č.j. 015 EX 785/2008-143 nařídil soudní exekutor nový termín dražebního jednání na den 16.11.2016 v 10:00 hod. Dlužníci následně podáním ze dne 2.11.2016 vzali prostřednictvím právní zástupkyně svůj insolvenční návrh zpět a soud I. stupně usnesením ze dne 3.11.2016, č.j. KSPH 68 INS 23121/2016-A-12, které nabylo právní moci dne 11.11.2016, zastavil. Dne 16.11.2016 v 9:17 hod. podali dlužníci další insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení jejich oddlužení, kdy k insolvenčnímu návrhu nebyly připojeny žádné přílohy a teprve po vydání původního předběžného opatření k výzvě soudu došlu k odstranění vad insolvenčního návrhu. Soud proto má za to, že jsou na místě důvodné pochybnosti o tom, zda podávané insolvenční návrhy jsou míněny skutečně vážně. Na základě původně nařízeného předběžného opatření zdejšího soudu proběhlo dražební jednání, na kterém byly nemovitosti vydraženy nejvyšším podáním ve výši 10 400 000,-Kč, přičemž nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 8 000 000,-Kč. V průběhu dražebního jednání nebyly vzneseny žádné námitky proti udělení příklepu vydražiteli, který předem složil jistotu na cenu nemovitostí. Následně bylo do rozhodnutí o příklepu podáno odvolání dlužníky a to již v době, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků a povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že odvolání proti usnesení o příklepu nemůže být Krajským soudem v Praze projednáno, neboť by tím byla prováděna exekuce, nemůže usnesení o příklepu nabýt právní moci ani v případě, že by odvolání bylo podáno zcela bezdůvodně. Na vydražitele tedy nemůže přejít vlastnické právo, přestože již složil jistotu na dražbu nemovitostí a tento vydražitel je připraven složit zbývající část nejvyššího podání. Vzhledem k tomu, že k nemovitostem zástavní právo bude v insolvenčním řízení uplatňovat pouze oprávněná v exekuci, je jednoznačné, že nemovitosti budou nejpozději v insolvenčním řízení zpeněžovány. V případě, že by V případě, že by nemovitosti byly zpeněžovány až v rámci insolvenčního řízení, lze očekávat, že se tak stane s určitou časovou prodlevou. Dlužníkům však musí být zřejmé, že ke zpeněžení nemovitostí jednoznačně dojde, neboť s ohledem na povolené oddlužení nelze předpokládat, že by dlužníci pohledávku oprávněné v exekučním řízení uhradili mimo insolvenční řízení, neboť tito jsou v úpadku, nejsou schopni své dluhy splácet a zvláště s ohledem na to, jak dlouho exekuční řízení trvá a na přístup dlužníků v rámci tohoto exekučního řízení, kdy tito činili veškeré úkony k zabránění prodeje uvedených nemovitostí.

Podle ust. § 2 písm. j) IZ společným zájmem věřitelů je zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. Dlužníci u seznamu závazků uvedli, že mají závazky vůči Ivaně Feiglové ve výši 11 112 000,-Kč s tím, že proti exekučnímu řízení je podáno dovolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto a dále, že mají pohledávku za Miladou Fialovou ve výši 1 000 000,-Kč bez příslušenství. V insolvenčním návrhu uváděli ještě dluh u Cofidis a.s., který však v Seznamu závazků již neuvedli. Insolvenční soud dále konstatuje, že dražba, která proběhla dne 5.12.2016 nebyla v rozporu s ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ s ohledem na vydané předběžné opatření zdejšího soudu. Podle názoru insolvenčního soudu zvláštní postavení zajištěného věřitele nebude tímto předběžným opatřením dotčeno, neboť nejen věřitel, v jehož prospěch proběhla dražba nemovitostí, ale také další zajištění věřitelé, pokud by byli, mohou svoje zajištěné pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že výtěžek zpeněžení nebude rozvrhnut věřitelům v rámci exekučního řízení, nýbrž bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, ostatní věřitelé nebudou rozhodnutím soudu jakýmkoliv způsobem poškozeni či znevýhodněni. Lze předpokládat, že předběžné opatření zamezí neefektivním průtahům při zpeněžování dlužníkova majetku, zvýšení nákladů na zpeněžování zajištěného majetku dlužníků a narůstání pohledávky zajištěného věřitele o další příslušenství pohledávky. Z insolvenčního spisu má tedy soud za osvědčené, že jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele pro rozhodnutí o předběžném opatření, kdy soud může omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ a to i po zjištění úpadku dlužníků a zároveň uvedené opatření nebude odporovat společnému zájmu věřitelů. Předběžným opatřením nemůže být poškozen žádný věřitel, ani dlužník, neboť z uvedeného je zřejmé, že zpeněžení nemovitostí bude nevyhnutelným krokem k uspokojení závazků dlužníka. V daném případě je již nepodstatné, že ve věci bylo podáno dovolání proti rozhodnutí v exekučním řízení, neboť o tomto již v současné době nelze rozhodnout a uvedená pohledávka zajištěného věřitele bude výlučně předmětem přezkumného jednání a v případě popření této pohledávky by o její pravosti rozhodoval insolvenční soud, přičemž dlužníci jsou při svém popření omezeni ustanovením § 410 odst. 3 IZ. Vzhledem k výše uvedeným důvodům soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. února 2017

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ilona Nevludová