KSPH 68 INS 25203/2014-B-187
KSPH 68 INS 25203/2014-B-187

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužnice: Renáta anonymizovano , anonymizovano bytem Erbenova 704/31, 293 01 Mladá Boleslav zastoupená advokátkou Mgr. Ivanou Sládkovou sídlem Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2

o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud povoluje Miroslavu anonymizovano , anonymizovano a Evě anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 561 22 Ostrov u Lanškrouna, Ostrov 85, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Renáty anonymizovano , narozené 13. 12.1970, IČO 435 13 620, bytem 293 01 Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 26, ohledně nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti parc. č. 361/1, v k. ú. Lanškroun, zapsané na LV č. 2955 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 21. června 2018, se domáhali Miroslavu anonymizovano , anonymizovano a Evě anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 561 22 Ostrov u Lanškrouna, Ostrov 85, osoby blízké dlužnici, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ustanovení § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí-spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitosti parc. č. 361/1, v k. ú. Lanškroun, zapsané na LV č. 2955 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kdy uvedli, že jsou spoluvlastníky dané nemovitosti.

2. Dle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

3. Insolvenční soud s ohledem na to, že neshledal důvody, pro které by osoby blízké dlužnici nemohly nabýt majetek, který byl v majetkové podstatě a následně převeden na třetí osobu, kdy zástupce věřitelů souhlasil s předmětným návrhem, rozhodl o udělení výjimky dle § 295 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Praha 17. července 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně