KSPH 68 INS 24882/2014-B-19
KSPH 68 INS 24882/2014-B-19

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Hedviky O p a t ř i l o v é, nar. 15.8.1973, bytem 272 01 Kladno, Vítězná 2956,

o změně rozhodnutí na prodej majetku

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 68 INS 24882/2014-B-15 ze dne 19. října 2015 se ve výroku II. písmeno a) m ě n í takto:

a) insolvenční správce je povinen nabídku prodeje zveřejnit na portále www.aukro.cz, a to v maximální délce 10 dnů,

Odůvodnění:

Insolvenční správce podal návrh na změnu podmínek prodeje oproti rozhodnutí, kterým soud vyhověl návrhu insolvenčního správce na prodej majetkové podstaty mimo dražbu.

Soud přezkoumal tyto podmínky a zjistil, že návrhu insolvenčního správce lze vyhovět, neboť správce chce provést prodej prostřednictvím prodejního kanálu, na kterém nelze zveřejnit nabídku prodeje déle jak 10 dnů.

Soud tedy vydal rozhodnutí podle § 163 o.s.ř. a změnil část výroku II. tak, jak správce navrhoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 24. května 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová isir.justi ce.cz