KSPH 68 INS 23380/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 68 INS 23380/2014 68 ICm 4158/2014 29 ICdo 88/2015-88

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ji ího Zavázala v právní vČci žalobce hlavního mČsta Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské námČstí 2/2, PSý 110 01, identifikaní íslo osoby 00064581, proti žalovanému Ing. Tomáši Z zovi, se sídlem v Praze 10, Koda ská 45, PSý 101 00, jako insolvennímu správci dlužníka Tomáše Müllera, o urení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 68 ICm 4158/2014, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka Tomáše Müllera, narozeného 12. ledna 1985, bytem ve Vlaicích 38, PSý 286 01, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 23380/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. ervna 2015, . j. 68 ICm 4158/2014, 101 VSPH 295/2015-55 (), ve znČní usnesení téhož soudu ze dne 17. srpna 2015, . j. 68 ICm 4158/2014, 101 VSPH 295/2015-69 (), takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 23. b ezna 2015, . j. 68 ICm 4158/2014-46, Krajský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) nep iznal žalobci osvobození od soudních poplatk . Insolvenní soud-cituje ustanovení § 11 odst. 2 písm. a/ a b/ zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (ve znČní pozdČjších p edpis )-dovodil, že žalobce není ve sporu osobou osvobozenou od soudních poplatk , nebo nejde o výkon státní správy. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením (ve znČní tamtéž oznaeného opravného usnesení) potvrdil usnesení insolvenního soudu. Odvolací soud uvedl, že prost ednictvím žádosti dle § 138 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), se ne eší, zda žalobce je od soudního poplatku osvobozen ze zákona podle § 11 odst. 2 písm. b/ zákona o soudních poplatcích (což podle odvolacího soudu vskutku je). Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v nČmž namítá, že mu mČlo být p iznáno osvobození od soudních poplatk , jestliže i odvolací soud uznává, že dovolateli má být p iznáno právo na osvobození od soudních poplatk .

Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu, jež m že být p ípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. ., a pro nČž neplatí žádné z omezení p ípustnosti dovolání vypotených v § 238 o. s. ., odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. . Uinil tak proto, že napadené rozhodnutí je souladné se závČry obsaženými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 73/2015, (dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), v nČmž Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, že tím, zda žalobce je v projednávané vČci ex lege osvobozen od soudních poplatk podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znČní pozdČjších p edpis , se nezabýval, nebo pro závČr, zda lze žalobci p iznat osvobození od soudních poplatk podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ., to nemá význam. Jinak eeno, rozhodovací praxe soud je ustálena v tom, že institut zákonného osvobození od soudních poplatk upravený v § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích nelze zamČ ovat s institutem upraveným v § 138 o. s. ., což dovolatel zjevnČ (a nesprávnČ) iní. Srov. dále i usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-poboky v Liberci ze dne 12. února 2003, sp. zn. 35 Co 40/2003, uve ejnČné pod íslem 73/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 30. listopadu 2015

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová