KSPH 68 INS 20056/2015-B-39
KSPH 68 INS 20056/2015-B-39

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Michala K o v a l č í k a, nar. 7.11.1969, bytem 252 26 Choteč 21, o návrhu na vydání souhlasu soudu

takto :

Návrh dlužníka na prominutí zmeškání lhůty k podání námitek, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 5. srpna 2015 zahájeno insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka. Usnesením č. j. KSPH 68 INS 20056/2015-A-20 ze dne 2. prosince 2015 soud zjistil úpadek dlužníka a současně na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Zároveň byl insolvenčním správcem ustanoven DV Insolvence v.o.s., se sídlem 538 42 Ronov nad Doubravou, Zahradní 337, IČO 019 29 101.

Insolvenční správce podal soudu návrh na udělení souhlasu k vydání části výtěžku zpeněžení nemovitostí 2 zajištěným věřitelům, kteří na nemovitosti měli zástavní právo. Soud vyrozuměl věřitele a dlužníka o podání návrhu na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 30. srpna 2016. Žádné námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu na výplatu zajištěného věřitele podány nebyly.

Dlužník podal žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek, a to svým podáním, které soudu došlo dne 29. září 2016, podáno bylo dne 26. září 2016.

Podle § 298 odst. 3 IZ, proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání. isir.justi ce.cz -2--B

Dlužník v zákonem stanovené lhůtě 7 dní od zveřejnění návrhu na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli nepodal proti tomuto návrhu námitky. Následně požádal soud o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek. Vzhledem k tomu, že občanský soudní řád, na který dlužník odkazuje, se na insolvenční řízení použije podpůrně, soud žádost dlužníka zamítl, neboť přímo insolvenční zákon v § 83 stanoví, že prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. Soudu proto nezbylo nic jiného, než tuto žádost dlužníka na prominutí zmeškání lhůty zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, a to do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. října 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová