KSPH 68 INS 19090/2015-P1-4
KSPH 68 INS 19090/2015-P1-4

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Blankou Grulichovou v insolvenční věci dlužníka Andrei P i c h r t o v é , anonymizovano , bytem 269 01 Rakovník, Pod Nemocnicí 2150, o přihlášené pohledávce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 19090/2015-P1-2 ze dne 13. ledna 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 19090/2015-P1-2 ze dne 13. ledna byla rozhodnuto, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 1 Door Financial s.r.o., se sídlem 140 00 Praha 4, Kloboučnická 1697, IČO 290 16 126, přihlášené do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Andrei anonymizovano , anonymizovano , bytem 269 01 Rakovník, Pod Nemocnicí 2150, se nepřihlíží, přihláška se odmítá a byla ukončena účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Do tohoto rozhodnutí podal věřitel odvolání s tím, že dodatečně svoji povinnost k předložení řádné plné moci splnil. Soudem bylo zjištěno, že dlužník skutečně řádnou plnou moc doložil, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 2. února 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava