KSPH 68 INS 18557/2014-P4-8
KSPH 68 INS 18557/2014-P4-8

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Michala B e n d l a , anonymizovano , bytem 273 51 Unhošť, Smetanova 330, o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 18557/2014-P4-3 ze dne 24. června 2015 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-P4-3 ze dne 24. června 2015 bylo rozhodnuto, že k pohledávce věřitele Zdeňka Kropáče, přihlášené do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem 273 51 Unhošť, Smetanova 330, se nepřihlíží s tím že nedoplnil svoji přihlášku do předmětného řízení.

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě tohoto zákonného ustanovení proto soud rozhodl o zrušení původního rozhodnutí soudu vydané asistentem soudce, když skutečně bylo prokázáno, že přihláška věřitele Zdeňka Kropáče byla dne 22. června 2015 řádně doplněna. Po právní moci tohoto rozhodnutí pak pro tuto pohledávku nařídí soud zvláštní přezkumné jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení prostřed- nictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 3. srpna 2015

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava