KSPH 68 INS 17808/2015-P5-7
KSPH 68 INS 17808/2015-P5-7

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Tichomíra T u h á r s k é h o, nar. 25.3.1976, bytem 110 00 Praha 1, Rybná 716/24, IČO 267 43 272, k doručení 251 01 Říčany, Blanická 4,

o přihlášené pohledávce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 68 INS 17808/2015-P5-3 ze dne 20. října 2016, s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-P5-3 ze dne 20. října 2016 byla odmítnuta přihláška věřitele č. 5 CHOCOME KFT, se sídlem Maďarsko, 1135 Budapešť, Kisgömb utca 23.

Do tohoto rozhodnutí podal dlužník odvolání s tím, přihláška byla podána včas. Soudem bylo zjištěno, že výzva věřiteli CHOCOME KFT, se sídlem Maďarsko, 1135 Budapešť, Kisgömb utca 23, doručena insolvenčním správcem nebyla, pouze vyrozumění o zjištění úpadku, proto ve smyslu § 95 IZ rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 2. prosince 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Ilona Nevludová isir.justi ce.cz