KSPH 68 INS 17781/2016-B-13
KSPH 68 INS 17781/2016-B-13

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano bytem Vltavská 214, 277 42 Obříství

o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud povoluje Karlu anonymizovano , anonymizovano , bytem 277 11 Neratovice, Za Kralupkou 516, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Martina Svobody, nar anonymizovano , bytem Vltavská 214, 277 42 Obříství, ohledně nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 na nemovitosti parc. č. st. 417 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č. p. 214 a nemovitosti parc.č. st. 75/136 se všemi součástmi a příslušenstvím, v k. ú. Obříství, zapsané na LV č. 479 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 10. října 2017, se domáhal Karel anonymizovano anonymizovano , bytem 277 11 Neratovice, Za Kralupkou 516, osoba blízká dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí- spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 na nemovitosti parc. č. st. 417 se všemi součástmi a příslušenstvím, především s nemovitostí č. p. 214 a nemovitosti parc.č. st. 75/136 se všemi součástmi a příslušenstvím, v k. ú. Obříství, zapsané na LV č. 479 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, kdy uvedl, že vzhledem ke spoluvlastnictví dané nemovitosti je jediný zájemce, a je to rovněž v zájmu úspěšného dořešení insolvenčního řízení.

2. Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

3. V dané věci vykonává funkci zástupce věřitelů soud.

4. Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Praha 2. ledna 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně