KSPH 68 INS 16147/2014-P12-5
č. j. KSPH 68 INS 16147/2014-P12-5

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníka: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 14956705, b) Markéta anonymizovano , nar. 9. 4. 1979, oba bytem Sedlec 56, 294 71 Sedlec,

o návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení,

takto:

Připouští se, aby na místo věřitele č. 18 Úřad pro řešení sporů, s.r.o., IČO 28234782, se sídlem Kaprova 42/12, 110 00 Praha 1, Staré Město, vstoupil do řízení podle ust. § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nabyvatel přihlášky č. 12 Spory, s.r.o., IČO 06752276, se sídlem Krátký lán 138/8, 160 00 Praha 6, Vokovice, a to v celé výši 130 559,25 Kč.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona). Nabyvatel pohledávky se stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle § 18 insolvenčního zákona rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky (§ 19 insolvenčního zákona). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř.).

Praha 2. května 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně isir.justi ce.cz