KSPH 68 INS 15633/2014-A-13
KSPH 68 INS 15633/2014-A-13

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka a) Roberta L i t e r y, nar. 20.9.1971, bytem 169 00 Praha 6-Břevnov, Šlikova 229/56, k doručení 251 68 Kamenice, Těptín 2963E, a b) Dany L i t e r o v é, nar. 16.4.1979, bytem 251 68 Kamenice, Těptín 2963E, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 15633/2014-A-11 ze dne 1. října 2014 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 15633/2014-A-11 ze dne 1. října 2014 byla dlužníkům uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč. Do tohoto rozhodnutí podali dlužníci odvolání.

Podle § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že po vydání rozhodnutí dlužníci předložili darovací smlouvu, na jejímž základě již splňují dostatečný příjem pro povolení oddlužení, rozhodl soud ve smyslu § 95 IZ jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho písemném doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 5. listopadu 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová