KSPH 68 INS 14582/2016-B-12
KSPH 68 INS 14582/2016-B-12

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Pavla S k o w r o n k a, anonymizovano , trvale 293 01 Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, k doručení Kosmonosy, Družstevní 650,

o vydání předběžného opatření,

tak to :

Insolvenční soud n a ř i zu j e předběžné opatření, kterým ukládá povinnost zaměstnavateli dlužníka Adient Czech Republic k.s., se sídlem Dubická 1800/54, 470 01 Česká Lípa, IČO 467 11 953, aby vyplatil deponované částky ze mzdy dlužníka Pavla S k o w r o n k a , anonymizovano , trvale 293 01 Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, které deponuje na základě nařízení exekuce soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, matce nezletilých dětí Renatě Hudičákové, bytem 293 01 Mladá Boleslav, Zalužanská 1268, na úhradu dlužného výživného pro nezletilé děti Šárku anonymizovano , anonymizovano a Tomáše anonymizovano , anonymizovano , až do výše 38 448,-Kč.

O důvo dně ní:

Navrhovatelka, matka nezletilých dětí Šárky Muskorové, anonymizovano a Tomáše anonymizovano , anonymizovano , Renata Hudičáková, bytem 293 01 Mladá Boleslav, Zalužanská 1268, podala návrh na vydání předběžného opatření s tím, aby soud povolil vyplacení dlužného výživného z deponované částky u bývalého zaměstnavatele dlužníka, s tím, že dluh na výživném je 38 448,-Kč, a vzhledem k tomu, že je matka nezletilých na rodičovské dovolené, dostala do vážné finanční situace.

Dne 17. června 2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , trvale 293 01 Mladá Boleslav, Komenského nám. 61. Usnesením ze dne 25. srpna 2016 č. j.-A-12 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil oddlužení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží. isir.justi ce.cz

Podle § 109 odst. l písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle § 109 odst. 6 IZ, k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 169 IZ odst. 1 písm. e) pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou pohledávky věřitelů na výživném ze zákona. Podle § 169 odst. 2 IZ není-li dále stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 75 odst. 1 občanského soudního řádu zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.

Podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Podle § 75b odst. 3 o.s.ř. odstavce 1 a 2 neplatí, a) jde-li o předběžné opatření ve věci výživného.

V daném případě má soud za to, že matka nezletilých podala návrh na vydání předběžného opatření oprávněně. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za podstatou, které se uspokojují kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, je možné, aby tato pohledávka byla uspokojena. Výživné na nezletilé děti Šárku anonymizovano , anonymizovano a Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bylo stanoveno rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi dne 4. listopadu 2014 č. j. 26 P 437/2011-45, kdy byla uložena povinnost dlužníkovi, hradit výživné ve výši 3 000,-Kč a 2 500,-Kč, přičemž dlužník nehradil výživné dobrovolně, a proto byla nařízena exekuce, vedena pod sp. zn. 203 EX 49397/14, vedena Exekutorským úřadem v Přerově, kdy exekuční řízení bylo převzato JUDr. Lukášem Jíchou, sp. zn. 203 EX 33817/14. Spolu se zahájením insolvenčního řízení byla zastavena i výplata výživného, kdy sražené částky se deponují v soudu se zákonem u bývalého zaměstnavatele dlužníka. Vzhledem k tomu, že již proběhla schůze věřitelů a dlužníku byla dána lhůta k doložení nové pracovní smlouvy, nebylo tedy ještě schváleno oddlužení či rozhodnuto o konkursu, je třeba zajistit, aby výživné na nezletilé děti bylo vyplaceno matce nezletilých dětí, neboť tato, jak sama uvedla, výživné nedostala již půl roku. Soud proto rozhodl o vydání předběžného opatření, tak aby byly zajištěny základní potřeby nezletilých dětí, čímž soud vyhověl návrhu na vydání předběžného opatření s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. listopadu 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová