KSPH 68 INS 13504/2016-A-25
KSPH 68 INS 13504/2016-A-25

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci navrhujícího věřitele Antonína K u l h á n k a, anonymizovano , bytem 533 41 Černá u Bohdanče 10, proti dlužníkovi Mgr. Ing. Josefu P e t z o l d o v i, anonymizovano , anonymizovano , bytem 257 21 Poříčí nad Sázavou, Mrač 374 E, IČO 638 81 713, o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka Mgr. Ing. Josefa P e t z o l d a, anonymizovano , anonymizovano , bytem 257 21 Poříčí nad Sázavou, Mrač 374 E, IČO 638 81 713, na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil povinnost insolvenčnímu správci, aby hyperochu z insolvenčního řízení ve věci dlužníka Mgr. Ing. Josefa P e t z o l d a, anonymizovano , anonymizovano , bytem 257 21 Poříčí nad Sázavou, Mrač 374 E, IČO 638 81 713, vedeného u Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 316/2008, ve výši 832 419,96 Kč složil do soudní úschovy, s e z a m í t á.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 316/2008-A-15 ze dne 11. března 2008 byl zjištěn úpadek dlužníka Mgr. Ing. Josefa Petzolda, anonymizovano , bytem 257 21 Mrač 374 E. Insolvenčním správcem pro dané insolvenční řízení byl ustanoven JUDr. David Černecký, se sídlem 256 01 Benešov, Masarykovo nám. 225. Usnesením zdejšího soudu ze dne 2. května 2008 č. j. KSPH 55 INS 316/2008-B-12 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 3. července 2012 č. j. KSPH 55 INS 316/2008-B-76, byl JUDr. David Černecký zproštěn funkce insolvenčního správce, a novým insolvenčním správcem byla ustanovena Záveská a spol., v.o.s., se sídlem 150 00 Praha 5-Smíchov, Ostrovského 253, IČO 264 68 514. Usnesením ze dne 6. května 2016 č. j. KSOH 55 INS 316/2008-B-148 byl zrušen konkurs prohlášený na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení. Dne 6. června 2016 bylo na insolvenční návrh věřitele Antonína anonymizovano , anonymizovano , bytem 533 41 Černá u Bohdanče 10, zahájeno nové insolvenční řízení ve věci dlužníka Mgr. Ing. Josefa Petzolda, anonymizovano , bytem 257 21 Mrač 374 E, vedené pod sp. zn..

Dlužník podal dne 17. června 2016 návrh na vydání předběžného opatření aby hyperochu z insolvenčního řízení ve věci dlužníka Mgr. Ing. Josefa Petzolda, anonymizovano , anonymizovano , bytem 257 21 Poříčí nad Sázavou, Mrač 374 E, IČO 638 81 713, vedeného u Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 55 INS 316/2008, ve výši 832 419,96 Kč složil do soudní úschovy.

Podle ustanovení § 7 IZ se pro insolvenční řízení přiměřeně použije občanský soudní řád, isir.justi ce.cz nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 74 odst. 1 o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Podle § 75c odst. 1 písm. a) o. s. ř., nepostupoval-li podle § 75a odst. 1 nebo podle § 75b odst. 2 o. s. ř., nařídí předseda senátu usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je obava, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.

Podle § 111 odst. 3 IZ právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Vzhledem k tomu, že dlužník podal návrh na vydání předběžného opatření do obou insolvenčních řízení, tedy do řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 55 INS 316/2008 i do řízení vedeného pod sp. zn., přičemž soud rozhodl o nařízení předběžného opatření svým usnesením ze dne 22. června 2016 č. j. KSPH 55 INS 316/2008-B-154, které je založeno a zveřejněno jako opis i v tomto řízení na čl. A-20, kdy částka byla složena do soudní úschovy, nezbylo soudu, než druhé totožné předběžné opatření zamítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 16. srpna 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Tereza Vrbová