KSPH 68 INS 12349/2016
5 3/5th 1535/2017 15 56

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy jUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. a soudců a Mgr, Věrý Modlitbové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano býtem U Koupaliště SMR, 788 14 Rapotín o odvolání insolvenční správkýně: První konkursní v.o.s., IČO 26424568 sídlem Severozápadní Il č.32/306, 141 00 Praha 4 proti usnesení Krajského soudu vPraze č. j KSPH 68 INS 12349/2016 13 47 ze dne 25. července 2017 takto: Usneseni Krajského soudu v Praze &. j. KSPH 68 INS 12349/2016-13-47 ze dne

25. července 2017 se ruší.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (dále též jen soud prvního stupně nebo insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením neudělil insolvenční správkýní První konkursní v.o.s. (dále jen Správkýně) souhlas k vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví 545 pro katastrální území Stratov, speciňkovaných pod parc. číslý 106/ 1, 106/2 a 404/92 (dále jen Nemovitosti), věřitelce Evě Matějíčkové (dále jen Věřitelka).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že jeho usnesením ze dne 30. 6. 2016 na č. d. A 13 bý! zjištěn úpadek dlužnice Marie anonymizovano (dále jen Dlužnice), na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a ustanovena Správkýně, jež mu podala návrh na udělení souhlasu k vydání části výtěžku zpeněžení Nemovitosti Věřitelce, označiv ji jako zajištěnou (dále též jen Návrh). Po zveřejnění vvhlášký, již vyrozuměl věřitele a Dlužníci o Návrhu, podala proti němu v zákonné lhůtě námitky zajištěná věřitelka Pivate Capital Invest, a.s. (dále jen Zajištěná věřitelka), namítnuvši neexistenci zajištění pohledávky Věřitelký ve Výši 635 195,43 Kč opřené o předběžné opatření, jímž byla Dlužnice omezena v diSpozičním právu se svým majetkem. Zajištěná věřitelka poukázala na absenci důvodu pro vznik tvrzeného pořaá (ze zajištění) pohledávky Věřitelky a, upozornivši na své právo uspokojit své zjištěné pohledávky za Dlužnicí z výtěžku zpeněžení Nemovitosti cobý majetku sloužícího k jejich zajištění, navrhla, aby insolvenční soud Správkýni, jež nepostupovala s odbornou péčí, nepopřelamli pořadí pohledávky Věřitelký a neřídila li se pokyny Zajištěné věřitelký při zpeněžování Nemovitosti, souhlas k vydání výtěžku Věřitelce neudělil.

Popsav vyjádření Správkýně k námitkám Zajištěné véřitelký, soud prvního stupně obsáhle zrekapituloval dosavadní průběh insolvenčního řízení Dlužnice, do něhož přihlásilý své pohledávky Věřitelka a Zajištěná věřitelka jako zajištěné, a vylíčil svá zjištění z přihlášek pohledávek obou jmenovaných, z nichž vyplývá, že Zajištěná věřitelka opřela zajištění svých pohledávek za Dlužníci jednak o zástavní smlouvu, jejímž předmětem nejsou Nemovitosti, jednak o zástavní exekutorské právo váznoucí na Nemovitostech. Věřitelka v přihlášce označila jako důvod zajištění své pohledávky předběžné opatření Krajského soudu vPraze č. j. 56 Cm 234/2015 49 ze dne 16. 7, 2015 (dále též jen Předběžné opatření), jímž bylo Dlužníci zakázáno Nemovitosti převést,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

9.

10.

3 vsvn 1535/2017 prodat, darovat či zatížit právy třetích osob. Pohledávky Věřitelky a Zajištěné věřitelky byly Správkyní jako zajištěné (mimo jiné) Nemovitostrni uznány a tedy zjištěny.

Cituj e 5 298 odst. 1, 2, 3 a 7 zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho rešení (insolvenční zákon-dále též jen IZ), odkázav na 5 16? odst 1 a Š299 odst. 1 IZ a usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSCR 7/2014, soud prvního stupně shledal po je ejich projednání námitky Zajištěné věřitelky opodstatněnými a uzavřel, že bylo povinnosti Správkyně zkoumat otázku vzniku zajištění, jakož i jeho pořaá. Jelikož v době po 1. 1. 2014 nemohlo Věřitelce platně vzniknout zajištění její pohledávky omezením převodu Nemovitosti, přičemž Předběžné opatření nesplňuje parametry nástroje zajištění pohledávky (omezením převodu nemovitostí), jehož vznik platné právo od roku 1992 nezná, nebylo možno Návrhu vyhovět. Uznání pohledávky Věřitelky jako zajištěné ze strany Správkyně tak nemá oporu v právu.

Proti tomuto usnesení se Správkyně včas odvolala a navrhla, aby je odvolací soud změnil a souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení Nemovitosti Věřitelce jí udělil. Namítnuvši nemožnost změny výsledku přezkumného jednání, při němž byla pohledávka Věřitelky jako nepopřená Správkyní ani žádným z věřitelů zjištěná jako zajištěná, trvala na svém závěru, že Předběžným opatřením a jeho zápisem do katastru nemovitostí došlo ke vzniku zajištění pohledávky Věřitelky v souladu s ŠZ písm. g) IZ omezením převodu Nemovitosti Označivši soudem prvního stupně odkazovaný judikát (usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 7/2014) za nepřiléhavý a nedopadající na situaci nastalou v projednávané věci, zdůraznila absurdnost možnosti přehodnocení" existence či důvodu zajištění pohledávky věřitele v insolvenčním řízení až v rámů návrhu na vydání výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno potud, že insolvenční soud vůbec neměl usnesení vydat.

Podle 5 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo ezekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle 5 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního Ezerň, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle 5298 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce a částky připadající na uspokojení osoby podle odstavce 8 vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěněmu věřiteli (odstavec 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku, k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odstavec 3).

Rozhodnutí, jímž insolvenční soud rozhoduje o návrhu insolvenčního správce na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli podle 5 298 odst. 2 IZ,j e(meritornírn) rozhodnutím ve věci samé. Je tomu tak především proto, že toto rozhodnutí vzhlědem ke svému obsahu odpovídá svojí povahou rozvrhovému usnesení a jeho vydání vzhledem k Š 298 odst. 3 IZ předchází postup obdobný postupu při projednávání konečné zprávy (viz Š 304 odst. 1 až 4 IZ).

Není pochyb o tom, že insolvenční soud je při rozhodování o udělení souhlasu s vydáním výtěžku

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

11.

12.

.:) vorm lDJD/ZULI zpeněžení zajištěnému věřiteli dle 5 298 IZ povinen z úřední povinnosti zkoumat správnost údajů uváděných insolvenčním správcem v návrhu na udělení souhlasu. K tomu účelu je povinen zvolit postup předcházející uvědomení účastníků insolvenčního řízení o návrhu insolvenčního správce obdobně, jako je tomu při projednávání konečné zprávy, tj. před zveřejněním návrhu insolvenčního správce vyhláškou jej insolvenční soud v rámů své dohlédací činnosti přezkoumá a odstraní eventuální chyby a nejasnosti v něm obsažené. Teprve poté přichází v úvahu zveřejnění návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění vyhláškou, jíž budou účastníci řízení (dlužník a věřitelé) uvědomení současně o tom, že proti návrhu mohou podat ve lhůtě 7 dnů od jej ího zveřejnění v insolvenčním rejstříku námitky.

Z povahy návrhu, jenž indikuje meritorní rozhodnutí obdobné rozvrhovému usnesení a usnesení o schválení konečné zprávy, je přitom zřejmé, že insolvenční správce je v něm povinen jednak označit pohledávku (pohledávky) zajištěného věřitele v souladu s jejím (jejich) přihlášením a výsledkem přezkoumání v rámci přezknmného jednání (zjištění konkrétních pohledávek v určité výši a určitém pořadí) a majetek, jehož zpeněžením má být uspokojen nárok zajištěného věřitele, a způsob a dobu jeho prodeje, výši kupní ceny a nákladů spojených jak se správou, tak zpeněžením majetku sloužícího k zajištění, jednak uvést vyjádření zajištěného věřitele a insolvenčního správce k jednotlivým nákladům spojeným jak se správou, tak zpeněžením majetku sloužícího k zajištění, jednak vyčíslit odměnu insolvenčního správce určovanou z výtěžku zpeněžení majetku určeného k vydání zajištěnérnu věřiteli a jednak navrhnout částku určenou k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele z čistého výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění.

Z insolvenčního spisu plyne, že dne 23. 5. 2016 podali Dlužnice a její manžel Mariin Bíba (dále jen Manžel) u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení (č. d. A-l). Usnesením ze dne 30. 6. 2016 na č. d. A 13, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku, insolvenční soud zjistil úpadek Dlužnice a Manžela, ustanovil Správkyni, odmítl návrh na povolení oddlužení Dlužnice a Manžela a prohlásil na jejich majetek konkurs, jenž bude projednán jako nepatrný, a vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby přihlásili své pohledávky do 2 měsíců od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejsnříku (č. d. A 13). Usnesením ze dne 6. 10. 2016 na č. d. B-13 vyloučil insolvenční soud insolvenční věc Manžela k samostatnému řízení (č. d. 13-13). Dne 22. 8. 2016 přihlásila Věřitelka evidovaná pod č. 13 vůči Dlužníci dvě směnečné pohledávky ve výších 181 869,44 Kč a 415 680,55 Kč a pohledávku ze smlouvy o zápůjčce ze 17. 3. 2014 ve výši 37 645,44 Kč, u nichž uvedla, že jsou zajištěné Nemovitostmi dle Předběžného opatření s okamžikem vzniku zajištění 16. 7. 2015 (č. d. P16-1). Dne 25. 8. 2016 přihlásila Zajištěná věřitelka evidovaná pod č. 14 vůči Dlužníci tři pohledávky ze smlouvy o podnikatelském úvěru z 11. 11. 2014, v níž Dlužnice vystupuje jako solidární dlužník s Mabistav s.r.o., v celkové výši 1 440 281,66 Kč, u nichž uvedla, že jsou zajištěné nejen nemovitým majetkem Dlužnice dle zástavní smlouvy z 1.1. 11. 2014 s okamžikem vzniku zajištění k 13. 11. 2014 (č. d. P19-1). Dne 25. 8. 2016 přihlásila Zajištěná věřitelka evidovaná pod č. 14 vůči Dlužníci tři pohledávky ze smlouvy o podnikatelském úvěru ze 3. 9. 2014, v níž Dlužnice vystupuje jako solidární dlužník s Mabistav s.r.o., v celkové výši 624 945,38 Kč, u nichž uvedla, že jsou zajištěné nemovitým majetkem Dlužnice dle zástavní smlouvy ze 3. 9. 2014 s okamžikem vzniku zajištění ke 12. 9. 2014 (č. d. P21 1). Dne 26. 8. 2016 přihlásila Zajištěná věřitelka evidovaná pod č. 14 vůči Dlužníci tři pohledávky ze smlouvy o podnikatelském úvěru ze 16. 7. 2014, v níž Dlužnice vystupuje jako solidární dlužník s Mabistav s.r.o., v celkové výši 2 581 344,02 Kč, a pohledávku vyjádřenou náklady oprávněného v ezekuci ve výši 7 865 Kč, u nichž uvedla, že jsou zajištěné nemovitým majetkem Dlužnice dle zástavní smlouvy ze 16. 7. 2014 s okamžikem vzniku zajištěnífk 18. 7. 2014 a zástavním právem ezekutorským k Nemovitostem dle exekutorského příkazu EU Olomouc sp. zn. 185 EX 1477/2015 z 1. 12. 2015 s okamžikem vzniku zajištění ke 12. 1. 2016 (č. d. P25w1). Dne 26. 8. 2016 přihlásila Zajištěná věřitelka evidovaná pod č. 14 vůči Dlužníci pohledávku ze smlouvy o podnikatelském úvěru ze 14. 5. 2014, vníž Dlužnice vystupuje jako solidární dlužník s Mabistav s.r.o., v celkové výši 695 237,87 Kč, u níž

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

13.

14.

3 vsrn 1535/2017 uvedla, že je zajištěná nemovitým majetkem Dlužnice dle zástavní smlouvy ze 14. 5. 2014 s okamžikem vzniku zajištění k 22. 5. 2014 (č. d. P25 1). Při přezkumném jednání konaném dne 5. 10. 2016 popřela Správkyně zajištění pohledávek věřitele č. 13 s tvrzením, že se jedná o nezajištěnou pohledávku, s odkazem na přezkurnný list (míněn zřejmě seznam přihlášených pohledávek). Insolvenční soud konstatoval, že zjištěné jsou v plné výši přihlášené pohledávky, které nebyly popřeny Správkyní, Dlužníci ani věřitelem (č. d. 13 11). V seznamu přihlášených pohledávek zpracovaném pro účely přezkumného jednání pro pohledávky Věřitelky pod evidenčním číslem 13 Správkyně uvedla uplatněné zajištění omezením převodu Nemovitosti dle Předběžněho opatření, své popěrné stanovisko vůči pořadí pohledávek neuvedla (č. d. 3 8 a č. d. B-18). Dne 28. 4. 2017 předložila Správkyně msolvenčnírnu soudu Návrh, vněmž žádá o udělení souhlasu s vydáním čistého výtěžku zpeněžení Nemovitosti ve výši 243 640,88 Kč Věřitelce coby zajištěné v prvním pořadí. V Návrhu Správkyně uvedla, že výtěžek zpeněžení Nemovitosti činil 290 000 Kč, náklady spojené se zpeněžením Nemovitosti označené jako provize RK činily 13 920 Kč, zákonem určené výdaje spočívající ve znaleckém posudku činily 1 800 Kč, náklady spojené se správou Nemovitosti tvořené hotovými výdaji Správkyně za cestovné ve výši 487.80 Kč, konverzi a ověřování ve výši 210 Kč a poplatky za telefon, fax a internet ve výši 200 Kč činily celkem 897,80 Kč. Svoji odměnu za zpeněžení Nemovitosti vyčíslila Správkyně částkou 29 771,32 Kč (č. d. 13 34). Vyhláškou ze dne 5. 5. 2017 na č. d. lil-35 insolvenční soud uvědomil Dlužníci a věřitele o tom, že Správkyně mu předložila dne 28. 4. 2017 Návrh, proti němuž mohou podat do 7 dnů od jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 5. 5. 2017 námitky (č. d. 13-35).

Z uvedených zjištění odvolací soud dovodil, že napadené rozhodnutí trpí zásadními procesními vadami. jakkoli Návrh předložený Správkyní trpěl nedostatkem spočívajícím v absenci identifikace pohledávek Věřitelky, jež by byly jako zajištěné Nemovitostmí zjištěny v rámci proběhlého přezkumného jednání, soud prvního stupně opomněl chybu Návrhu odstranit postupem dle 5 11 IZ. Pominuv záznam o popření pořadí pohledávek Věřitelky při přezkumném jednání Správkyní, jakož i absenci následného poučení jmenované o možnosti uplatnit popřené pořaď (byt ivykonatelně) pohledávky v incidenčním sporu, jenž může být vždy zahájen pouze žalobou věřitele pohledávky, jejíž pořadí zůstalo sporné, soud prvního stupně vadný Návrh zveřejnil vyhláškou a projednal. Přehlédl přitom, že námitky Zajištěné věřitelky nemohly zhojit výše uvedené nedostatky Návrhu. Tím, že nedodržel zákonný postup a rezignoval na svoji dohledovou činnost, zatížil soud prvního stupně řízení vadou, jež má sama o sobě za následek nesprávnost rozhodnutí. Insolvenční soud proto neměl žádný důvod napadené usnesení vydávat v situaci, kdy vyšly najevo chyby a nejasnosti Návrhu, jež nebyly předem odstraňovány. jelikož nebyly splněny zákonné předpoklady pro to, aby napadené usnesení bylo vydáno, odvolací soud je dle Š 219a zákona č. 99 /1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), za použití $ 7 IZ zrušil, aniž by ve smyslu g 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, nebot pro takový postup nadále nejsou důvody.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku

(Š 71 odst. 2 IZ). Praha 21. února 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Rýn;