KSPH 67 INS 6452/2014-B-8
č.j.: KSPH 67 INS 6452/2014-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomá-šem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníků: a) Karel anonymizovano , anonymizovano a b) Jana anonymizovano , nar. 16.8.1975, oba bytem Za Mlýnem 38, 253 01 Hostivice, o insolvenčním návrhu dlužníků a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti paní Moniky Goldammerové, nar. 8.4.1971 a pana Miroslava anonymizovano , anonymizovano (B-7) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby paní Monika Goldammerová a pan Miroslav Goldammer z majetkové podstaty dlužníků: a) Karel anonymizovano , anonymizovano a b) Jana anonymizovano , nar. 16.8.1975, oba bytem Za Mlýnem 38, 253 01 Hostivice, nabyli: spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k pozemkům parc.č. 556 (jehož součástí je budova č.p. 38) a 557, vše k.ú. a obec Hostivice.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že paní Monika Goldammerová a pan Miroslav Goldammer mohou z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí.

Podmínky prodeje určuje svým pokynem zajištěný věřitel. Soud připomíná insolvenčnímu správci, že budou-li výše specifikované nemovitosti prodávány za cenu nižší, než je cena odhadní, je vhodné, aby s takovým prodejem a zejména jeho podmínkami vyslovili souhlas i dlužníci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 29. října 2014 Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů