KSPH 67 INS 5784/2015-B-9
č.j.: KSPH 67 INS 5784/2015-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Veronika anonymizovano , anonymizovano , IČO: 707 78 604, bytem Fügnerova 246, 252 28 Černošice, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Kateřiny a Patrika Dekastellových, bytem Fügnerova 246, 252 28 Černošice ze dne 14.1.2016 (B-7) podle ust. § 295 odst. 3 insol-venčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Kateřina a Patrik Dekastellovi z majetkové podstaty dlužnice: Veronika anonymizovano , anonymizovano , IČO: 707 78 604, bytem Fügnerova 246, 252 28 Černošice nabyli: pozemek parc.č. st. 508/1 (jehož součástí je budova č.p. 246), k.ú. a obec Černošice.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Kateřina a Patrik Dekastellovi mohou z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Kateřině a Patriku Dekastellových, aby nabídli nejvyšší cenu. Budou-li uvedeni v budoucnu někdy komunikovat se soudem, budou uvádět svoji doručovací adresu, neboť v opačném případě je značně komplikované si s nimi dopisovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 27. ledna 2016

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů