KSPH 67 INS 5255/2015-B-24
č.j.: KSPH 67 INS 5255/2015-B-24

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 470 36 427, bytem Bezručova 705/41, 251 01 Říčany, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Zuzany anonymizovano (B-23) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Zuzana anonymizovano , nar. 2.7.1976, bytem Domažlická 1692/54, 251 01 Říčany z majetkové podstaty dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 470 36 427, bytem Bezručova 705/41, 251 01 Říčany nabyla: Spoluvlastnický podíl id. 1/6 bytové jednotky č. 1692/38 v budově č.p. 1692 na pozem- ku parc.č. st. 2585 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 4203/181928 na společných částech budovy č.p. 1692 na pozemku parc.č. st. 2585 a na pozemku parc.č. st. 2585, vše k.ú. Říčany u Prahy.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Zuzana anonymizovano může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Zuzaně anonymizovano , aby nabídla nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 15. listopadu 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz