KSPH 67 INS 29952/2014-B-19
č.j.: KSPH 67 INS 29952/2014-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníků: a) Růžena anonymizovano , anonymizovano a b) Jiří anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Obránců Míru 714/3, 268 01 Hořovice, zastoupeni Mgr. Martinem Šnajdrem, advokátem se sídlem Sedláčkova 26a, 301 00 Plzeň, o insolvenčním návrhu dlužníků a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud při výkonu své působnosti a při výkonu působnosti věřitelského výboru podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 v y s l o v u j e na základě žádosti Antonína anonymizovano a Ilony anonymizovano , oba bytem K Samohelce 899, 267 51 Zdice (B-18) s o u h l a s s tím, aby Antonín anonymizovano a Ilona anonymizovano z majetkové podstaty dlužníků: a) Růžena anonymizovano , anonymizovano a b) Jiří anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Obránců Míru 714/3, 268 01 Hořovice nabyli: bytovou jednotku č. 714/2 v budově č.p. 713, 714, 715, 716 na pozemku parc.č. 1158, 1159, 1160/1 a 1161 a spoluvlastnický podíl 1/24 na společných částech domu 713, 714, 715, 716 a na pozemcích 1158, 1159, 1160/1 a 116 a pozemek parc.č. 2358, vše k.ú. Hořovice, obec Hořovice

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Antonín anonymizovano a Ilona anonymizovano mohou z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Antonínu anonymizovano a Iloně anonymizovano , aby nabídli nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 8. února 2016

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů