KSPH 67 INS 29044/2015-B-12
č.j.: KSPH 67 INS 29044/2015-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Adriána anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Černou Skálou 597, 250 67 Klecany, o insolvenčním návrhu navrhovatele: QI investiční společnost, a.s., IČO: 279 11 497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005 a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Veroniky Szaffnerové, nar. 25.11.1995, bytem Mostecká 209, 434 01 Litvínov ze dne 16.11.2016 (B-11) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Veronika Szaffnerová z majetkové podstaty dlužnice: Adriána anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Černou Skálou 597, 250 67 Klecany nabyl: pozemek parc.č. st. 1117 (jehož součástí je budova č.p. 597) a 249/7 a 249/10 vše k.ú. Klecany.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Veronika Szaffnerová může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Veronice Szaffnerové, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 16. listopadu 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz